50 bài tập tổng hợp về rượu Etylic (có đáp án 2023) | Hóa học 9

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Bài tập về rượu etylic lớp 9 hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Bài tập tổng hợp về rượu Etylic và cách giải – Hóa lớp 9

A. Lý thuyết cần nắm vững

Để làm được các bài tập liên quan đến rượu etylic, học sinh cần nắm được các phản ứng hóa học của rượu như sau:

a) Phản ứng cháy

Rượu etylic cháy với ngọn lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt.

C2H6O + 3O2 →t0 2CO2 + 3H2O

b) Tác dụng với kim loại mạnh như K, Na,… giải phóng khí H2

Ví dụ:

2CH3 – CH2 – OH + 2Na → 2CH3 – CH2 – ONa + H2.

c) Tác dụng với axit axetic

Rượu etylic tác dụng với axit axetic thu được este.

Phương trình hóa học:

CH3COOH + CH3CH2OH ⇄H2SO4,t0 CH3COOCH2CH3 + H2O.

axit axetic rượu etylic etylaxetat

Ngoài ra, học sinh cần nắm được kiến thức về độ rượu:

Độ rượu là số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước

Trong đó: Vr là thể tích rượu nguyên chất.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Ancol etylic cháy theo sơ đồ phản ứng:

C2H6O + O2 → CO2 + H2O

Hệ số cân bằng của phương trình lần lượt là:

A. 2, 3, 4, 5

B. 2, 3, 2, 3

C. 1, 3, 2, 3

D. 1, 3, 3, 3

Hướng dẫn giải:

C2H6O + 3O2 →to 2CO2 + 3H2O

Đáp án C

Ví dụ 2: Đun nóng axit axetic với rượu etylic có axit sunfuric làm xúc tác thì người ta thu được một chất lỏng không màu, mùi thơm, không tan trong nước và nổi trên mặt nước. Sản phẩm đó là

A. đimetyl ete

B. etyl axetat

C. rượu etylic

D. metan

Hướng dẫn giải:

CH3COOH+C2H5OH⇄H2SO4CH3COOC2H5+H2O

Etyl axetat

Đáp án B

Ví dụ 3: Để đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol ancol có công thức CnH2n+1OH thì cần 10,08 lít khí oxi (đktc). CTPT của ancol là:

A. CH3OH

B. C2H5OH

C. C3H7OH

D. C4H9OH

Hướng dẫn giải:

noxi = 0,45 mol

CnH2n+1OH+3n2O2→nCO2+(n+1)H2O

0,1 0,45 mol

Theo phương trình hóa học ta có:

nO2=3n2nancol=3n2.0,1=0,45→n=3

Đáp án C

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Từ ancol etylic người ta có thể điều chế được sản phẩm nào sau đây?

A. Axit axetic

B. Cao su tổng hợp

C. Etyl axetat

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Hướng dẫn giải:

Người ta dùng ancol etylic để sản xuất rượu bia, dược phẩm, cao su tổng hợp, axit axetic hoặc các este.

Đáp án D

Câu 2: Ancol etylic có lẫn một ít nước, có thể dùng chất nào sau đây để làm khan ancol etylic?

A. NaOH

B. H2SO4 đặc

C. CuSO4 khan

Xem thêm: Tiếng Việt lớp 4 trang 37 Con vịt xấu xí | Kể chuyện lớp 4

D. Cả ba đáp án trên

Hướng dẫn giải:

Để làm khan ancol etylic người ta dùng CuSO4 khan.

Đáp án C

Câu 3: Ancol etylic được điều chế từ nguồn nào sau đây?

A. Tinh bột

B. Glucozơ

C. Etilen

Xem thêm: Tiếng Việt lớp 4 trang 37 Con vịt xấu xí | Kể chuyện lớp 4

D. Cả ba đáp án trên

Hướng dẫn giải:

Ancol etylic được điều chế tử tinh bột, glucozơ hoặc etilen.

Đáp án D

Câu 4: Ancol etylic có khả năng tan tốt trong nước là do:

A. Ancol etylic tạo được liên kết hidro với nước

B. Ancol etylic uống được

C. Ancol etylic là chất lỏng

D. Ancol etylic chứa cacbon và hidro

Hướng dẫn giải:

Ancol etylic tan tốt trong nước do tạo được liên kết hiđro với nước.

Đáp án A

Câu 5: Ancol etylic phản ứng được với natri vì?

A. Trong phân tử có nguyên tử oxi

B. Trong phân tử có nguyên tử hidro và nguyên tử oxi

C. Trong phân tử có nguyên tử cacbon, hidro và oxi

D. Trong phân tử có nhóm -OH

Hướng dẫn giải:

Ancol etylic có khả năng tác dụng với natri vì trong phân tử có nhóm -OH.

Đáp án D

Câu 6: Độ rượu là

A. Số mol rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước

B. Số ml rượu etylic có trong 1000 ml hỗn hợp rượu với nước

C. Số lít rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước

D. Số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước

Hướng dẫn giải:

Độ rượu là số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.

Đáp án D

Câu 7: Công thức cấu tạo thu gọn của rượu etylic là:

A. CH3­­ – CH2 – OH

B. CH3 – O – CH3

C. CH3OH

D. CH3 – O – C2H5

Hướng dẫn giải:

Công thức cấu tạo của rượu etylic là CH3­­ – CH2 – OH.

Đáp án A

Câu 8: Số mol rượu etylic có trong 200 ml rượu C2H5OH 46o (D= 0,8 g/ml)?

A. 0,4 mol

B. 0,8 mol

C. 1,6 mol

D. 3,2 mol

Hướng dẫn giải:

Vrượu nguyên chất = 46.200100=92ml

Suy ra m= D.V= 92.0,8= 73,6 g

nrượu = 1,6 mol

Đáp án C

Câu 9: Nhiệt độ sôi của rượu etylic là

A. 78,30C

B. 87,30C

C. 73,80C

D. 83,70C

Hướng dẫn giải:

Nhiệt độ sôi của rượu etylic là 78,30C.

Đáp án A

Câu 10: Rượu etylic cháy trong không khí, hiện tượng quan sát được là

Xem thêm: Tiểu sử Anhxtanh “Nhà bác học Vật Lý Vĩ Đại Mọi Thời Đại”

A. Ngọn lửa màu đỏ, tỏa nhiều nhiệt

B. Ngọn lửa màu vàng, tỏa nhiều nhiệt

C. Ngọn lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt

D. Ngọn lửa màu xanh, không tỏa nhiệt

Hướng dẫn giải:

Khi rượu etylic cháy trong không khí cho ngọn lửa màu xanh và tỏa nhiều nhiệt.

Đáp án C

Câu 11: Số ml rượu etylic có trong 500 ml rượu 400 là:

A. 20ml

B. 200ml

C. 2ml

D. 0,2ml

Hướng dẫn giải:

Gọi số ml rượu nguyên chất là x

x500.100=40⇒x=200ml

Đáp án B

Câu 12: Rượu etylic trong phân tử gồm

A. Nhóm etyl (C2­H5) liên kết với nhóm – OH

B. Nhóm metyl (CH3) liên kết với nhóm – OH

C. Nhóm hyđrocacbon liên kết với nhóm – OH

D. Nhóm metyl (CH3) liên kết với oxi

Hướng dẫn giải:

Rượu etylic có nhóm etyl liên kết với nhóm -OH.

Đáp án A

Câu 13: Cho một mẫu natri vào ống nghiệm đựng rượu etylic. Hiện tượng quan sát được là

A. Có bọt khí màu nâu thoát ra

B. Mẫu natri tan dần không có bọt khí thoát ra

C. Mẫu natri nằm dưới bề mặt chất lỏng và không tan

D. Có bọt khí không màu thoát ra và natri tan dần

Hướng dẫn giải:

Khi cho natri vào rượu etylic có hiện tượng mẩu natri tan dần và bọt khí thoát ra.

Đáp án D

Câu 14: Để phân biệt hai chất lỏng không màu là benzen và rượu etylic ta dùng

A. Fe

B. Cu

C. Na

D. Zn

Hướng dẫn giải:

Để phân biệt 2 chất trên ta dùng kim loại natri.

Benzen không tác dụng với natri còn rượu etylic tác dụng với natri và sinh ra khí H2.

Đáp án C

Câu 15: Cho 11,2 lít khí etilen (đktc) tác dụng với nước có axit sunfuric (H2SO4) làm xúc tác, thu được 9,2 gam rượu etylic. Hiệu suất phản ứng là

A. 40%

B. 45%

C. 50%

D. 55%

Hướng dẫn giải:

nC2H4=0,4mol;nC2H5OH=0,2mol

C2H4+H2O→axitC2H5OH

0,4 ………………0,4 mol

Hiệu suất phản ứng là 0,20,4.100%=50%

Đáp án C

Câu 16: Cho 360 gam glucozơ lên men thành rượu etylic. Cho tất cả khí CO2 sinh ra hấp thụ hoàn toàn vào 2 lít dung dịch NaOH 1M thì thu được 137 gam muối. Hiệu suất của phản ứng lên men rượu là

A. 37,5%

B. 50%

C. 75%

D. 80%

Hướng dẫn giải:

nglucozơ = 360:180= 2 mol; nNaOH = 2 mol

C6H12O6→men ruou2C2H5OH+2CO2

2 4 mol

CO2 tác dụng với dung dịch kiềm tạo 2 muối là NaHCO3 a (mol) và Na2CO3 b (mol)

Xem thêm: Na2SiO3 Là GÌ? Natri Silicate Là Gì? Những Điều Cần Biết

Ta có hệ phương trình:

a+2b=284a+106b=137⇒a=1b=0,5

Bảo toàn nguyên tố C ta có:

nCO2=a+b=1,5mol

Hiệu suất phản ứng là:

H=1,54.100%=37,5%

Đáp án A

Câu 17: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là

A. 50%

B. 60%

C. 70%

D. 80%

Hướng dẫn giải:

nC2H5OH=9246=2mol

Phương trình phản ứng:

C6H12O6→men ruou2C2H5OH+2CO2

1 2 mol

⇒mC6H12O6tt=1.180=180g

Hiệu suất của phản ứng là:

H=180300.100%=60%

Đáp án B

Câu 18: Hòa tan 84 gam ancol etylic vào nước để được 300 ml dung dịch ancol. Biết Dancol = 0,8 g/cm3, Dnước = 1g/cm3 và thể tích không khí không hao hụt khi pha trộn. Nồng độ phần trăm và độ rượu của dung dịch thu được là:

A. 30,11% và 35o

B. 35,11% và 35o

C. 40,11% và 30o

D. 45,11% và 40o

Hướng dẫn giải:

VC2H5OH=840,8=105ml→VH2O=300−105=195ml

→mH2O=195.1=195g

mdd = mC2H5OH+mH2O=84+195=279g

C%=84279.100%=30,1%

Độ rượu là 105300.100=35o

Đáp án A

Câu 19: Lên men dung dịch glucozơ thu được ancol etylic và khí CO2. Dẫn khí CO2 thu được vào dung dịch nước vôi trong thu được 80 g kết tủa. Biết hiệu suất của phản ứng là 80%.Tính lượng glucozơ ban đầu?

A. 36 g

B. 45 g

C. 78 g

D. 90 g

Hướng dẫn giải:

Bảo toàn nguyên tố C:

nCO2=nCaCO3=0,8mol

C6H12O6→2C2H5OH+2CO2

0,4 0,8 mol

⇒mC6H12O6=0,4.18080%=90g

Đáp án D

Câu 20: Cho 13,6 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic được trộn theo tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 2. Đun nóng X với H2SO4 đặc một thời gian thu được m gam este CH3COOCH2CH3 với hiệu suất phản ứng là 90%. Giá trị của m là

A. 7,04g B. 8,80g C. 7,92g D. 11,00g

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Gọi số mol của CH3COOH là 3a mol → số mol của CH3CH2OH là 2a mol

mX = 13,6 gam → 60.3a + 46.2a = 13,6 → a = 0,05 mol

PTHH:

CH3COOH + CH3CH2OH ⇄xtCH3COOCH2CH3 + H2O

0,15 0,1 mol

Giả sử hiệu suất là 100% thì rượu etylic hết, nên số mol sản phẩm phản ứng tính theo số mol rượu etylic.

Số mol este là: neste thực tế = neste lý thuyết. H = 0,1.90% = 0,09 mol

→ m = n.M = 0,09.88 = 7,92 gam

Xem thêm các dạng bài tập Hóa lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Bài tập tổng hợp về Axit axetic và cách giải

Bài tập về phản ứng este hóa và cách giải

Phản ứng tráng gương của Glucozơ và cách giải bài tập

Thủy phân chất béo và cách giải bài tập

Thủy phân tinh bột, xenlulozơ và cách giải bài tập

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử