Bài thu hoạch quốc phòng an ninh mới nhất (Liên hệ bản thân)

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Bài thu hoạch chính trị trong quân đội hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Quốc phòng và an ninh là vấn đề trọng tâm và việc xây dựng một nền quốc phòng an ninh vững mạnh chính là nhiệm vụ và chiến lược hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Tình hình quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong những năm gần đây luôn rất được quan tâm.

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. Khái quát về tình hình quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong những năm gần đây:

Trong quá trình thực hiện mục tiêu đổi mới, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh và văn minh thì nhà nước ta cũng đã đạt được những thành tựu to lớn, thông qua quá trình thực hiện mục tiêu đổi mới cũng đã tập hợp được sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Dựa trên nguyên tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đã đưa nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã xác định rõ quan điểm chỉ đạo về quốc phòng và an ninh là nhận thức đầy đủ và toàn diện về nhiện vụ và mục tiêu bảo vệ Tổ quốc.

Trong giai đoạn hiện nay thì việc phát triển lý luận, tổng hợp sức mạnh và lực lượng của nền quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cả thời bình và thời chiến luôn được đánh giá là nhiệm vụ trọng tâm.

Đảng và Nhà nước cũng đã thông qua nhiều nghị quyết, luật, nghị định để có thể từ đó góp phần hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng trong quản lý, điều hành đất nước. Công tác quốc phòng an ninh vẫn luôn được thực hiện tốt đã giữ vững ổn định chính trị, từ đó đã góp phần quan trọng bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như tập hợp được sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân.

Tuy nhiên, nước ta hiện nay vẫn đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức lớn, có tác động và diễn biến phức tạp, khó lường. Nhất là về tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức cụ thể là tình trạng quan liêu, tham nhũng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên từ đó đã làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước.

Một số cán bộ, đảng viên tuy giữ nhiệm vụ quan trọng nhưng hiện nay vẫn chưa nhận thức một cách toàn diện và đầy đủ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chủ quan, mất cảnh giác, không nắm chắc tình hình ở cơ sở, không gắn bó với nhân dân. Thế trận quốc phòng toàn dân cũng vẫn chưa được xây dựng vững chắc trên một số địa bàn trên cả nước.

Xem thêm: Phân tích hình tượng con sông Đà vừa hung bạo vừa trữ tình hay nhất

Lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay vẫn chưa được nâng cao thường xuyên về chiến thuật, kĩ thuật, trình độ khoa học công nghệ nên sức chiến đấu lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ vẫn còn chưa cao, chưa đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ. Hoạt động nghiên cứu, dự báo về quốc phòng an ninh còn nhiều hạn chế, việc nắm bắt tình hình vẫn còn để xảy ra sơ hở, bị động, bất ngờ.

Hiện nay, các thế lực thù địch thực hiện chống phá Nhà nước ta bằng nhiều thủ đoạn mới, các thế lực thù địch trên địa bàn đất nước cũng đã thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình nhằm mục đích để có thể thay đổi chế độ chính trị nước ta. Mục tiêu của các thế lực thù địch đó chính là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, tạo cớ để từ đó có thể phát động chiến tranh xâm lược kiểu mới.

Những tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ, tài nguyên sẽ ngày càng diễn ra phức tạp hơn, tiềm ẩn những nguy cơ xung đột vũ trang. Cũng chính bởi vì thế mà nhiệm đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới cũng đòi hỏi cần phải chủ động nắm bắt tình hình, sáng tạo, quyết liệt, kiên quyết giữ vững nền độc lập dân tộc.

Sự nghiệp quốc phòng an ninh trong giai đoạn mới cũng đã đặt ra yêu cầu đó chính là cần phải chủ động phòng ngừa, triệt tiêu những yếu tố dẫn đến xung đột vũ trang, ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ chiến tranh trên địa bàn đất nước ta.

Xem thêm: Một số mẫu bài thu hoạch sau chuyến đi trải nghiệm thực tế

2. Mục tiêu, nhiệm vụ chính của quốc phòng an ninh:

Bảo vệ Tổ quốc được biết đến chính là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân và cũng chính bởi vì thế nên mỗi công dân sẽ cần phải có nghĩa vụ và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân chính là lực lượng nòng cốt trong việc thực nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

Trong tình hình mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ mục tiêu đó chính là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa là mục tiêu chung. Đồng thời một mục tiêu cũng vô cùng quan trọng đó là bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ vững môi trường hòa bình để từ đó có thể phát triển đất nước, phát triển kinh tế – xã hội.

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là tuyệt đối và trực tiếp về mọi mặt, Đảng Cộng sản Việt Nam quản lý tập trung thống nhất đối với sự nghiệp quốc phòng an ninh của đất nước.

Xem thêm: 3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2

Xem thêm: Bài thu hoạch là gì? Cách viết bài thu hoạch với mẫu chuẩn?

3. Nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với an ninh quốc phòng:

Trong quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam qua các nhiệm kỳ cũng đã quy định cụ thể về nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với quốc phòng an ninh đó chính là Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với sự nghiệp quốc phòng và an ninh.

Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không thông qua bất kỳ một tổ chức trung gian nào, không chia quyền, không nhường quyền lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng an ninh cho bất cứ một tổ chức, cá nhân nào. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là duy nhất và tuyệt đối tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, mọi hoạt động của sự nghiệp quốc phòng an ninh. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua tổ chức Đảng các cấp. Các cấp ủy Đảng cũng có trách nhiệm lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng an ninh theo nội dung và phạm vi đã được quy định cho từng cấp cụ thể.

Từ những phân tích nêu trên, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội và công an tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác, mọi nhiệm vụ, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng và hoạch định đường lối chiến lược về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, đường lối chiến tranh nhân dân, phát triển khoa học quân sự, công tác cán bộ, kỹ thuật hậu cần, công tác đảm bảo trang bị vũ khí…

Xem thêm: Bài thu hoạch liên hệ bản thân về phong cách nêu gương

4. Liên hệ bản thân:

Từ những phân tích được nêu trên, chúng ta cũng nhận thức được sâu sắc về tầm quan trọng của công tác quốc phòng an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vững mạnh.

Bản thân mỗi chúng ta đều là một công dân Viêt Nam. Chính vì thế mà tôi hiểu rằng bản thân mình cần phải nỗ lực học tập và rèn luyện tốt để cống hiến sức lực và tri thức cho đất nước. Bên cạnh đó cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác với các thế lực thù địch, không để những cám dỗ về vật chất tác động đến bản thân, làm suy giảm lòng tin vào Đảng, Nhà nước.

Xem thêm: Phân tích diễn biến tâm trạng bà cụ Tứ trong Vợ nhặt | Văn mẫu 12

Mỗi người cũng cần phải giữ vững ổn định về tư tưởng chính trị, không để các thế lực thù địch có cơ hội dụ dỗ, lôi kéo. Bên cạnh đó sẽ cần đấu tranh phòng ngừa, phát hiện những âm mưu, thủ đoạn của cá thế lực chống phá.

Chúng ta cũng cần phải thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị, cũng như cần phải kiên định với đường lối xã hội chủ nghĩa, với lý tưởng của Đảng, với niềm tin của nhân dân. Không những thế bản thân mỗi người cần thường xuyên nâng cao hiểu biết, nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cần phải đóng góp hết khả năng của mình vào công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng đất nước trong thời đại mới, cũng như cần phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của một công dân, chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Bản thân mỗi người cũng cần vận động nhân dân và người thân cần phải chấp hành các quy định của pháp luật, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, làm suy thoái tư tưởng chính trị.

Bên cạnh đó, cần phải phát hiện, tố cáo các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật, làm nguy hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Mỗi công dân cần phải tăng cường đoàn kết trong nhân dân, tuyên truyền, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa các dân tộc, tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh và thế trận an ninh nhan dân vững chắc.

Mỗi công dân cần phải cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, kiên định về tư tưởng, lập trường, ngăn chặn quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tư tưởng, lối sống.

Bên cạnh đó cũng cần phải xây dựng ý chí tự lực, tự cường và lòng tự hào dân tộc, phát triển kinh tế địa phương đi đối với giữ gìn văn hóa dân tộc và các giá trị truyền thống tốt đẹp.

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử