Bội số là gì? Cách tìm bội của một số bất kỳ – VOH

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Bội là gì hay nhất và đầy đủ nhất

Bội số là gì? Làm thế nào để tìm bội số của một số? Đó là những kiến thức mà chúng ta sẽ được học trong bài viết hôm nay.

1. Bội số là gì?

Cho hai số tự nhiên a, b khác 0. Khi đó, nếu a chia hết cho b thì ta nói a là bội số của b.

Có thể minh họa như sau:

Với là số tự nhiên sao cho , ta nói a chia hết cho b. Khi a chia hết cho b thì a là một bội của b.

Ví dụ:

6 chia 3 được 2, vậy 6 chia hết cho 3, suy ra 6 là bội của 3.

4 chia 2 được 2, vậy 4 chia hết cho 2, suy ra 4 là bội của 2.

15 chia 3 được 5, vậy 15 chia hết cho 3, suy ra 15 là bội của 3.

8 chia 4 được 2, vậy 8 chia hết cho 4, suy ra 8 là bội của 4.

10 chia 2 được 5, vậy 10 chia hết cho 2, suy ra 10 là bội của 2.

14 chia 7 được 2, vậy 14 chia hết cho 7, suy ra 14 là bội của 7.

16 chia 4 được 4, vậy 16 chia hết cho 4, suy ra 16 là bội của 4.

36 chia 9 được 4, vậy 36 chia hết cho 9, suy ra 36 là bội của 9.

25 chia 5 được 5, vậy 25 chia hết cho 5, suy ra 25 là bội của 5.

56 chia 8 được 7, vậy 56 chia hết cho 8, suy ra 56 là bội của 8.

» Xem thêm: Bội là gì? Cách tìm bội chung và bội chung nhỏ nhất

2. Cách tìm bội của một số

Như đã nêu ở phần 1, bội của một số sẽ chia hết cho số đó. Vậy muốn tìm bội của một số bất kỳ, ta lấy số đó nhân lần lượt với n = 0,1,2,3,4,…Khi đó các kết quả nhận được đều là bội số của số đó.

Ví dụ: Tìm bội số của 1

Áp dụng kiến thức vừa học, ta lấy 1 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, …

Vậy bội số của 1 là 0, 1, 2, 3, 4, 5, …

Ví dụ: Tìm bội số của 2

Áp dụng kiến thức vừa học, ta lấy 2 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5,…

Vậy bội số của 2 là 0, 2, 4, 6, 8, 10, …

Ví dụ: Tìm bội số của 3

Áp dụng kiến thức vừa học, ta lấy 3 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5,…

Xem thêm: 12 Công Thức Tính Thể Tích Khối Chóp Kèm Ví Dụ Cụ Thể

Vậy bội số của 3 là 0, 3, 6, 9, 12, 15, …

Ví dụ: Tìm bội số của 4

Áp dụng kiến thức vừa học, ta lấy 4 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5,…

Vậy bội số của 4 là 0, 4, 8, 12, 16, 20,…

Ví dụ: Tìm bội số của 5

Áp dụng kiến thức vừa học, ta lấy 5 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5,…

Vậy bội số của 5 là 0, 5, 10, 15, 20, 25,…

Nhận xét:

– Một số bất kỳ có vô hạn các bội số của nó.

– Bội của một số cũng bao gồm chính số đó.

– 0 là bội của mọi số.

3. Bài tập luyện tập về bội số

Bài 1. Tìm bội:

a. Tìm các bội bé hơn 20 của 2

b. Tìm các bội bé hơn 25 của 3

c. Tìm các bội lớn hơn 16, bé hơn 32 của 4

d. Tìm các bội bé hơn 50 của 5

e. Tìm các bội lớn hơn 10, bé hơn 45 của 6

f. Tìm các bội lớn hơn 7, bé hơn 50 của 7

g. Tìm các bội bé hơn 45 của 8

h. Tìm các bội lớn hơn 34, bé hơn 72 của 9

ĐÁP ÁN

a.

Áp dụng cách tìm bội số vừa học, ta lấy 2 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, …

Suy ra bội số của 2 là 0, 2, 4, 6, 8, 10, …

Đề bài yêu cầu tìm bội số bé hơn 20. Vậy ta có các bội số của 2 thỏa mãn là: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18.

b.

Xem thêm: Bàn về thái độ vô trách nhiệm trong cuộc sống – Học TV

Áp dụng cách tìm bội số vừa học, ta lấy 3 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, …

Suy ra bội số của 3 là 0, 3, 6, 9, 12, 15, …

Đề bài yêu cầu tìm bội số bé hơn 25 của 3. Vậy ta có các bội số của 3 thỏa mãn là: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24.

c.

Áp dụng cách tìm bội số vừa học, ta lấy 4 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5,…

Suy ra bội số của 4 là 0, 4, 8, 12, 16, 20, …

Đề bài yêu cầu tìm bội số lớn hơn 16, bé hơn 32. Vậy ta có các bội số của 4 thỏa mãn là: 20, 24, 28.

d.

Áp dụng cách tìm bội số vừa học, ta lấy 5 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5,…

Suy ra bội số của 5 là 0, 5, 10, 15, 20, 25,…

Đề bài yêu cầu tìm bội số bé hơn 50. Vậy ta có các bội số của 5 thỏa mãn là: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45.

e.

Áp dụng cách tìm bội số vừa học, ta lấy 6 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, …

Suy ra bội số của 6 là 0, 6, 12, 18, 24, 30,…

Đề bài yêu cầu tìm bội số lớn hơn 10, bé hơn 45. Vậy ta có các bội số của 6 thỏa mãn là: 12, 18, 24, 30, 36, 42.

f.

Áp dụng cách tìm bội số vừa học, ta lấy 7 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, …

Suy ra bội số của 7 là 0, 7, 14, 21, 28, 35, …

Đề bài yêu cầu tìm bội số lớn hơn 7, bé hơn 50. Vậy ta có các bội số của 7 thỏa mãn là: 14, 21, 28, 35, 42, 49.

g.

Áp dụng cách tìm bội số vừa học, ta lấy 8 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, …

Suy ra bội số của 8 là 0, 8, 16, 24, 32, 40,…

Đề bài yêu cầu tìm bội số bé hơn 45. Vậy ta có các bội số của 8 thỏa mãn là: 0, 8, 16, 24, 32, 40.

h.

Áp dụng cách tìm bội số vừa học, ta lấy 9 nhân lần lượt với n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, …

Xem thêm: Lòng tự trọng là gì? Ý nghĩa, biểu hiện và vai trò của tự trọng?

Suy ra bội số của 9 là 0, 9, 18, 27, 36, 45,…

Đề bài yêu cầu tìm bội số lớn hơn 34, bé hơn 72. Vậy ta có các bội số của 9 thỏa mãn là: 36, 45, 54, 63.

Bài 2. Tìm bội:

a. Tìm bội của 13 trong các số sau:

b. Tìm bội của 15 trong các số sau:

c. Tìm bội của 20 trong các số sau:

d. Tìm bội của 22 trong các số sau:

e. Tìm bội của 31 trong các số sau:

ĐÁP ÁN

a.

Như đã nói, bội của một số sẽ chia hết cho số đó. Vậy muốn tìm bội của 13, ta chỉ cần kiểm tra xem số nào chia hết cho 13.

Các số là bội của 13 là:

b.

Như đã nói, bội của một số sẽ chia hết cho số đó. Vậy muốn tìm bội của 15, ta chỉ cần kiểm tra xem số nào chia hết cho 15.

Các số là bội của 15 là:

c.

Như đã nói, bội của một số sẽ chia hết cho số đó. Vậy muốn tìm bội của 20, ta chỉ cần kiểm tra xem số nào chia hết cho 20.

Các số là bội của 20 là:

d.

Như đã nói, bội của một số sẽ chia hết cho số đó. Vậy muốn tìm bội của 22, ta chỉ cần kiểm tra xem số nào chia hết cho 22.

Các số là bội của là:

e.

Như đã nói, bội của một số sẽ chia hết cho số đó. Vậy muốn tìm bội của 31, ta chỉ cần kiểm tra xem số nào chia hết cho 31.

Các số là bội của 31 là:

Vậy là chúng ta đã biết được bội số là gì, cũng như biết được các tìm bội của một số bất kỳ. Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn học sinh có đủ kiến thức nền tảng này!

Chịu trách nhiệm nội dung: GV Nguyễn Thị Trang

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử