Cách phân biệt axit, bazo, muối cực hay, chi tiết | Hóa học lớp 8

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Cách nhận biết axit và bazơ hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Video Cách nhận biết axit và bazơ

Cách phân biệt axit, bazo, muối cực hay, chi tiết

A. Lý thuyết & Phương pháp giải

Một số kiến thức về axit, bazơ và muối cần nắm vững:

I. Axit

– Phân tử axit gồm có một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit, các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại.

– Thành phần phân tử: Có 1 hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit (-Cl, =S, =SO4, -NO3,…)

Ví dụ: HCl, H2S, H2SO4, HNO3, H2CO3, H3PO4…

– Công thức chung: HnA

Trong đó: – H: là nguyên tử hiđro, n là số nguyên tử H.

– A: là gốc axit.

II. Bazơ

– Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (-OH).

– Ví dụ : NaOH, Ca(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3,…

Công thức chung: M(OH)n

Trong đó: M : là nguyên tử kim loại.

n : là số nhóm hiđroxit (-OH).

III. Muối

– Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit.

– Ví dụ: NaCl, CuSO4, CaCO3, NaNO3,…

– Công thức hóa học dạng: MxAy

Trong đó: – M : là nguyên tử kim loại.

– A : là gốc axit.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho dãy chất sau: Al(OH)3, H2SO4, SO2, HCl, Na2S, H2S, Mg(OH)2, SO3, HNO3, CaCO3. Hãy chỉ ra các axit trong dãy chất trên?

Xem thêm: Lý thuyết và Các dạng toán về tính chất trực tâm trong tam giác

Lời giải

Phân tử axit gồm có một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit, các nguyên tử hidro này có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại.

Các chất thuộc loại axit là: H2SO4, HCl, H2S, HNO3.

Ví dụ 2: Cho dãy chất sau: Zn(OH)2, H3PO4, H2CO3, SO3, Cu(OH)2, HCl, Na2S, H2S, Ca(OH)2, SO2, HNO3, BaSO3. Dãy chất đó gồm bao nhiêu axit và bao nhiêu bazơ?

Xem thêm: Lý thuyết và Các dạng toán về tính chất trực tâm trong tam giác

Lời giải

– Phân tử axit gồm có một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit, các nguyên tử hidro này có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại.

Các chất thuộc loại axit là: H3PO4, H2CO3, HCl, H2S, HNO3 ⇒ 5 axit

– Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (-OH)

Các chất thuộc loại bazơ là: Zn(OH)2, Cu(OH)2, Ca(OH)2 ⇒ 3 bazơ

Ví dụ 3: Trong các chất sau: NaCl, HCl, CaO, CuSO4 , Ba(OH)2, KHCO3, KNO3, NaOH. Hãy chỉ ra các chất thuộc hợp chất muối?

Xem thêm: Lý thuyết và Các dạng toán về tính chất trực tâm trong tam giác

Lời giải

Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit

Các chất thuộc loại muối là: NaCl, CuSO4, KHCO3, KNO3

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Chất nào sau đây là axit?

A. NaOH

B. NaCl

C. HCl

D. SO2

Câu 2: Cho các chất sau: H2SO4, HCl, NaCl, CuSO4, NaOH, Mg(OH)2. Số chất thuộc loại axit là:

A. 1

B. 2

Xem thêm: Lợi ích của việc tập thể thao môn Cầu lông

C. 3

D. 4

Câu 3: Dãy chất chỉ bao gồm axit là:

A. HCl; NaOH

B. CaO; H2SO4

C. H3PO4; HNO3

D. SO2; KOH

Câu 4: Chất nào sau đây là bazơ?

A. KOH

B. H2SO4

C. K2SO4

D. Na2O

Câu 5: Trong các chất sau: KCl, AgCl, Ca(OH)2, CuSO4, Ba(OH)2, KHCO3. Số chất thuộc hợp chất bazơ là :

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Câu 6: Hợp chất nào sau đây là bazơ?

A. Đồng (II) nitrat

B. Kali clorua

C. Sắt (II) sunfat

Xem thêm: Hiện tượng trùng tang liên táng và cách hóa giải – ai nghe cũng phải

D. Canxi hiđroxit

Câu 7: Thành phần phân tử của bazơ gồm:

A. một nguyên tử kim loại và một hay nhiều nhóm -OH.

B. một nguyên tử kim loại và nhiều nhóm -OH.

C. một hay nhiều nguyên tử kim loại và một hay nhiều nhóm -OH.

D. một hay nhiều nguyên tử kim loại và nhiều nhóm -OH.

Câu 8: Hợp chất nào sau đây không phải là muối?

A. Đồng (II) nitrat

B. Kali clorua

C. Sắt (II) sunfat

Xem thêm: Hiện tượng trùng tang liên táng và cách hóa giải – ai nghe cũng phải

D. Canxi hiđroxit

Câu 9: Cho các chất sau: CaO, H2SO4, Fe(OH)2, FeSO4, CaSO4, HCl, LiOH, MnO2, CuCl2, Al(OH)3, SO2. Có bao nhiêu hợp chất là muối?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 10: Dãy chất nào sau đây chỉ bao gồm muối:

A. MgCl2; Na2SO4; KNO3

B. Na2CO3; H2SO4; Ba(OH)2

C. CaSO4; HCl; MgCO3

D. H2O; Na3PO4; KOH

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án hay khác:

  • Bài tập xác định công thức hóa học và gọi tên axit cực hay, chi tiết
  • Bài tập xác định công thức hóa học và gọi tên bazo cực hay, chi tiết
  • Bài tập xác định công thức hóa học và gọi tên muối cực hay, chi tiết
  • Bài tập tính tan của axit, bazo, muối cực hay, chi tiết
  • Bài tập lý thuyết về hidro, nước lớp 8 cực hay

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử