TOP 18 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2022

Duới đây là các thông tin và kiến thức về đề thi toán học kì 1 hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Video đề thi toán học kì 1

Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án – Cánh diều

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán lớp 1 – Cánh diều

Thời gian làm bài: 30 phút

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (đề số 1)

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

6 – 5 = ….

2 + 7 = ….

10 – 0 = …..

6 + 1 = ….

9 – 5 = ….

2 + 5 = ….

4 + 4 = ….

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Hình bên có:

….hình chữ nhật

….hình tròn

….hình vuông

Bài 4: Viết dấu +, – vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

2 …. 3 = 5

7 … 4 = 3

2 …. 2 = 4

1 …. 7 = 8

9 … 2 = 7

5 …. 1 = 6

Bài 5: Nối phép tính thích hợp vào ô trống:

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Bài 1:

TOP 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án hay nhất (ảnh 1)

Bài 2:

4 + 2 = 6 6 – 5 = 1 2 + 7 = 9 10 – 0 = 10

6 + 1 = 7 9 – 5 = 4 2 + 5 = 7 4 + 4 = 8

Bài 3:

Hình bên có:

10 hình chữ nhật

3 hình tròn

7 hình vuông

Bài 4:

2 + 3 = 5 7 4 = 3 2 + 2 = 4

1 + 7 = 8 9 2 = 7 5 + 1 = 6

Bài 5:

1 + 2 = 3

7 – 3 = 4

4 + 5 = 9

2 + 6 = 8

10 – 0 = 10

TOP 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án hay nhất (ảnh 1)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán lớp 1 – Cánh diều

Thời gian làm bài: 30 phút

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (đề số 2)

Bài 1: Khoanh vào số thích hợp:

Bài 2: Tính:

6 + 2 = ….

3 + 5 = ….

1 + 7 = ….

9 – 1 = …..

2 + 3 = ….

6 – 1 = ….

9 – 4 = ….

7 – 2 = …..

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng:

3 + …. = 7

…. + 2 = 4

9 – …. = 6

1 + …. = 5

6 – …. = 3

1 + … = 1

Bài 4: Nối mỗi phép tính với kết quả đúng:

Bài 5: Viết các phép cộng có kết quả bằng 8 từ các số 1, 4, 6, 7, 2 (theo mẫu):

Mẫu: 1 + 7 = 8

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

Bài 1:

Học sinh đếm hình.

TOP 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án hay nhất (ảnh 1)

Bài 2:

6 + 2 = 8 3 + 5 = 8 1 + 7 = 8 9 – 1 = 8

2 + 3 = 5 6 – 1 = 5 9 – 4 = 5 7 – 2 = 5

Bài 3:

3 + 4 = 7 2 + 2 = 4 9 3 = 6

1 + 4 = 5 6 3 = 3 1 + 0 = 1

Bài 4:

TOP 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án hay nhất (ảnh 1)

Bài 5:

8 = 6 + 2

8 = 1 + 7

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán lớp 1 – Cánh diều

Thời gian làm bài: 30 phút

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (đề số 3)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Bài 1: Số?

Bài 2: Viết số còn thiếu vào ô trống:

Bài 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

a. □+4=7

A. 3

B. 0

C. 7

D. 2

b. 8…..9

A. >

B. <

C. =

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

□ 2 + 2 = 4

□ 2 – 1 = 1

□ 2 + 3 = 8

□ 4 – 2 = 3

Bài 5: 5 + 0 – 1 =?

A. 4

B. 5

C. 6

Bài 6:

Hình trên có…. khối hộp chữ nhật

Bài 7: Nối với hình thích hợp

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 8: Tính:

9 + 0 = 8 – 2 =

7 + 3 = 0 – 0 =

Bài 9: Tính:

9 – 1 – 3 =………….

3 + 4 + 2 =………….

Bài 10: Viết Phép tính thích hợp với hình vẽ:

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Chuỗi Phản Ứng Hóa Hữu Cơ 11 Có Đáp Án

I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1:

TOP 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án hay nhất (ảnh 1)

Bài 2:

Bài 3:

a) 3 + 4 = 7

Chọn A.

b) 8 < 9

Chọn B.

Bài 4:

Bài 5:

5 + 0 – 1 = 5 – 1 = 4

Chọn A.

Bài 6:

Hình trên có 5 khối hộp chữ nhật.

Bài 7:

TOP 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án hay nhất (ảnh 1)

II. TỰ LUẬN

Bài 8:

9 + 0 = 9

8 – 2 = 6

7 + 3 = 10

10 – 0 = 10

Bài 9:

9 – 1 – 3 = 8 – 3 = 5

3 + 4 + 2 = 7 + 2 = 9

Bài 10: Viết phép tính thích hợp với hình vẽ:

TOP 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án hay nhất (ảnh 1)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán lớp 1 – Cánh diều

Thời gian làm bài: 30 phút

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (đề số 4)

Bài 1: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

3 …. 7

6 …. 2

4 …. 4

1 + 2 …. 4 – 2

3 + 5 …. 9 – 4

3 + 1 …. 5 + 2

Bài 2: Tính:

2 + 5 = ….

3 + 4 = ….

1 + 1 = ….

6 + 2 = ….

9 – 3 = ….

8 – 5 = ….

7 – 1 = ….

6 – 4 = ….

Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 4: Viết dấu +, – vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

1 …. 1 = 2

5 … 3 = 2

1 …. 7 = 8

5 … 4 = 1

5 … 4 = 9

6 …. 2 = 4

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Trong hình vẽ, có …. hình tròn và …. hình tam giác.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

Bài 1:

3 < 7

6 > 2

4 = 4

1 + 2 > 4 – 2

3 + 5 > 9 – 4

3 + 1 < 5 + 2

Bài 2:

2 + 5 = 7

3 + 4 = 7

1 + 1 = 2

6 + 2 = 8

9 – 3 = 6

8 – 5 = 3

7 – 1 = 6

6 – 4 = 2

Bài 3:

TOP 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án hay nhất (ảnh 1)

Bài 4:

1 + 1 = 2

5 3 = 2

1 + 7 = 8

5 4 = 1

5 + 4 = 9

6 2 = 4

Bài 5:

Trong hình vẽ, có 4 hình tròn và 6 hình tam giác.

TOP 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án hay nhất (ảnh 1)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán lớp 1 – Cánh diều

Thời gian làm bài: 30 phút

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (đề số 5)

I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Các số nhỏ hơn 8:

A. 4, 9, 6, 0

B. 0, 4, 6, 7

C. 9, 6, 4, 10

D.10, 7, 5

Câu 2. Kết quả phép tính: 9 – 3 = ?

A. 6

B. 4

C. 2

D. 5

Câu 3. Sắp xếp các số 1,3,7,2,10 theo thứ tự từ bé đến lớn:

A. 1, 3, 7, 2, 10

B. 7, 10, 2, 3, 1

C. 10, 7, 3, 2, 1

D.1, 2, 3, 7, 10

Câu 4. Số cần điền vào phép tính 8 + 0 = 0 + …. là:

A. 0

B. 8

C. 1

D. 10

Câu 5. Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông?

A. 6

B. 5

C. 8

D. 4

Xem thêm: SML là gì? Bạn sẽ cực “sốc” khi biết ý nghĩa của từ SML

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1. Tính

Câu 2. Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

4 + 3 …. 9

4 + 6 …. 6 + 1

7 + 2….. 5 + 4

2 + 4 …. 4 + 2

Câu 3. Điền số thích hợp vào ô trống:

Câu 4. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Có: 8 quả chanh

Ăn: 2 quả chanh

Còn lại: …quả chanh?

ĐÁP ÁN ĐỀ 5

I. Trắc nghiệm (5 điểm)

1. b 2. a 3. d 4. b 5. b

Xem thêm: SML là gì? Bạn sẽ cực “sốc” khi biết ý nghĩa của từ SML

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1 (1 điểm):

Câu 2 (1 điểm):

4 + 3 < 9 4 + 6 ­­> 6 + 1

7 + 2 = 5 + 4 2 + 4 = 4 + 2

Câu 3 (1 điểm):

5 + 4 = 9 10 – 8 = 2

4 + 4 = 8 7 – 3 = 4

Câu 4 (2 điểm) Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Có: 8 quả chanh

Ăn: 2 quả chanh

Còn lại: … quả chanh?

8

2

=

6

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán lớp 1 – Cánh diều

Thời gian làm bài: 30 phút

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (đề số 6)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Câu 1.Trong các số 6, 2, 5, 9 số bé nhất là:

A. 9

B. 2

C. 5

Trong các số 7, 0, 8, 10 số lớn nhất là:

A. 0

B. 8

C. 10

Câu 2. Các số 8, 3, 6, 1 được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 8, 6, 3, 1

B. 1, 3, 6, 8

C. 8, 3, 6, 1

Câu 3. Kết quả của phép tính 3 + 5 – 1 = ….

A. 7

B. 8

C. 9

Câu 4. Điền dấu ở chỗ chấm là : 2 + 8 ……. 4 + 6

A. >

B. <

C. =

Câu 5. Số thích hợp điền vào dấu … là: 8 – … = 5

A. 3

B. 8

C. 5

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 6. Tính:

Câu 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

7 + … = 4 + 5 9 – 2 + … = 10

Câu 8. Viết số thích hợp vào ô trống:

– Hình bên có hình vuông.

– Hình bên có hình tam giác.

Câu 9. Điền số và dấu( +, -) thích hợp để được phép tính đúng:

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

Câu 10. Viết phép tính thích hợp:

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

ĐÁP ÁN ĐỀ 6

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

B, C

B

A

C

A

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 6.

Câu 7. 7 + 2 = 4 + 5 9 – 2 + 3 = 10

Câu 8. Viết số thích hợp vào ô trống:

– Hình bên có 2 hình vuông.

– Hình bên có 5 hình tam giác.

Câu 9. Điền số và dấu( +, -) thích hợp để được phép tính đúng:

2 + 6 = 8

10 – 2 = 8

Câu 10. Phép tính: 9 – 4 = 5

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán lớp 1 – Cánh diều

Thời gian làm bài: 30 phút

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (đề số 7)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Số điền vào chỗ chấm là: 2 , … , … , 5, …. , 7

A. 3, 4, 5

B. 3, 4, 6

C. 5, 6, 7

D. 3, 4, 7

Câu 2. Sắp xếp các số 5, 8, 6, 10, 3 theo thứ tự từ bé đến lớn:

A. 5, 8, 6, 10, 3

B. 5, 10, 6, 8, 3

C. 3, 5, 6, 8, 10

D. 5, 6, 3, 8, 10

Câu 3. Kết quả của phép tính 7 + 3 là

A. 8

B. 9

C. 10

D.6

Câu 4. Số bé nhất trong các số 0, 9, 8, 4, 5 là

A. 0

B. 4

C. 8

D. 5

Câu 5. Cho: 7 + 2 =

Số điền vào ô trống là:

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 6. Kết quả của phép tính 9 – 4 + 1 là

A. 6

B. 7

C. 10

D. 9

II. Phần tự luận

Câu 1. Đặt tính rồi tính

10 – 2 3 + 6

9 – 5 7 + 3

Câu 2.

Có . . . . hình tam giác

Câu 3: Điền dấu >, <, ­= thích hợp vào chỗ chấm:

9 … 4 + 4 5 + 2 … 3 + 5

8 … 10 – 3 6 + 2 … 5 + 4

Câu 4. .Viết phép tính thích hợp vào ô trống

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

ĐÁP ÁN ĐỀ 7

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

Xem thêm: Cảm nhận về nhân vật Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi

6

B

C

C

A

C

A

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

Câu 2.

Có 6 hình tam giác

Câu 3. Điền dấu >, <, ­= thích hợp vào chỗ chấm”

9 > 4 + 4 5 + 2 < 3 + 5

8 > 10 – 3 6 + 2 < 5 + 4

Câu 4. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Bộ đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất (30 đề) (ảnh 1)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán lớp 1 – Cánh diều

Thời gian làm bài: 30 phút

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (đề số 8)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Số 7 bé hơn số nào?

A. 9

B. 6

C. 2

D. 8

Câu 2. Dãy số nào được sắp xếp theo quy luật từ lớn đến bé?

A. 8, 6, 9, 2

B. 2, 6, 8, 9

C. 9, 6, 8, 2

D. 9, 6, 8, 2

Câu 3. Kết quả của phép tính 5 + 3 là :

A. 8

B. 6

C. 9

D. 2

Câu 4. Cho 7 … 2 + 5. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

A. >

B. <

C. =

D. +

Câu 5. Cho 10 – … = 7. Số thích hợp để điền vào dấu … là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 6. Phép tính 8 – 2 … 3 = 9. Dấu nào điền vào ô trống?

A. +

B. –

C. =

D. <

Phần 2. TỰ LUẬN

Câu 7. Tính:

10 – 4 + 5 = …… 6 – 6 + 4 =……

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

Câu 9. Điền dấu và số vào dấu …

7 … 2 = 5 8 – … = 8

3 + 5 … 9 – 1 10 – 6 + … = 6

Câu 10. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Có : 7 cây cam

Thêm : 3 cây cam

Có tất cả: … cây cam ?

Câu 11. Trong hình dưới đây có … hình vuông.

ĐÁP ÁN ĐỀ 8

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

A

D

A

C

C

A

Phần 2. TỰ LUẬN

Câu 7.

10 – 4 + 5 = 11 6 – 6 + 4 = 4

Câu 8.

Câu 9. Điền dấu và số vào dấu …

7 – 2 = 5

8 – 0 = 8

3 + 5 = 9 – 1

10 – 6 + 2 = 6

Câu 10. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

7

+

3

=

10

Có : 7 cây cam

Thêm : 3 cây cam

Có tất cả: … cây cam ?

Câu 11.

Trong hình dưới đây có 3 hình vuông.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán lớp 1 – Cánh diều

Thời gian làm bài: 30 phút

Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1 có đáp án (đề số 9)

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. 9 bé hơn số nào sau đây?

A. 8

B. 9

C. 10

Câu 2. Điền số nào vào chỗ chấm trong phép tính để có 6 + …. = 10

A. 2

B. 4

C. 3

Câu 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Có : 6 con gà

Thêm : 2 con gà

Có tất cả: … con gà?

A. 6

B. 7

C. 8

Câu 4. Kết quả của phép tính 8 + 2 là

A. 6

B. 10

C. 5

Câu 5. Cho 6 + 2 … 10. Dấu thích hợp để điền vào dấu … là

A. >

B. <

C. =

Câu 6. Số lớn nhất trong các số 9, 8, 3, 7, 5 là

A. 9

B. 3

C. 8

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 6. Viết các số 2, 5, 9, 8

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………………………………………….

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………………..

Câu 7. Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

5 + 3 … 9 4 + 6 … 6 + 2

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử