Đáp án trắc nghiệm, tự luận mô đun 4 môn Đạo đức Tiểu học

Dưới đây là danh sách Gợi ý học tập mô đun 3 môn đạo đức hay nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu

Video Gợi ý học tập mô đun 3 môn đạo đức

1. Đáp án tự luận Module 4 môn Đạo đức Tiểu học:

1.1. Dựa vào các thông tin trên, thầy/cô nhận xét như thế nào về mối quan hệ giữa chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình môn Đạo đức?

Chương trình tổng thể xác định yêu cầu về phẩm chất, năng lực đặt ra đối với chương trình tổng thể, các chuyên ngành và hoạt động giáo dục làm cơ sở đánh giá. Phạm vi của kỳ thi bao gồm các môn học và hoạt động bắt buộc, các môn học tự chọn và nghiên cứu, và các môn học tự chọn. Đối tượng của đánh giá là sản phẩm và quá trình học tập, rèn luyện của học sinh.

Kết quả giáo dục được đánh giá định tính và định lượng thông qua đánh giá định kỳ thường xuyên tại các cơ sở giáo dục, đánh giá rộng hơn ở cấp quốc gia và địa phương, và các kỳ thi định kỳ. Ngoài các môn học và hoạt động bắt buộc, các môn tự chọn và kết quả học tập, kết quả các môn tự chọn được dùng để đánh giá kết quả học tập chung của học sinh trong từng cấp lớp và từng khóa học.

Chương trình đạo đức quy định rõ việc đánh giá kết quả giáo dục phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Kết hợp đánh giá với nhiệm vụ học tập.

– Chú trọng sử dụng các bài tập xử lý tình huống dựa trên việc gắn kiến ​​thức đã học trong bài học với thực tế cuộc sống.

– Đánh giá qua quan sát thái độ, hành vi của học sinh trong quá trình tham gia các hoạt động học tập và cuộc sống ở trường, gia đình và cộng đồng cần dựa trên những bằng chứng của giáo viên, học sinh, gia đình hoặc tổ chức xã hội mà em có được.

– Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá của học sinh và đồng đẳng, đánh giá của học sinh và phụ huynh, và đánh giá của cộng đồng.

– Kết quả đánh giá sau mỗi học kỳ và điểm toàn khóa của từng học sinh là kết quả đánh giá tổng kết quá trình và đánh giá tổng kết theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Theo Thầy/ Cô, nguyên tắc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Đạo đức và kế hoạch dạy học môn Đạo đức có gì giống và khác nhau?

Giống nhau: Tất cả phụ thuộc vào chương trình giáo dục đạo đức để xác định mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phương pháp và kết quả học tập của học sinh theo chương trình môn học.

Điểm khác: Giáo án đạo đức thể hiện trong các hoạt động của giáo viên và học sinh. Thu thập nhiều yếu tố để tạo ra một chương trình đạo đức. Các nguyên tắc xây dựng giáo án môn đạo đức nằm trong bộ giáo án môn đạo đức.

1.3. Phân tích hoạt động học của học sinh ở ví dụ minh họa đã cung cấp:

Các giai đoạn phân tích hoạt động học tập của học sinh là:

– Hoạt động học tập của học sinh được lập kế hoạch theo định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông mới, bao gồm: Hoạt động khởi động, hoạt động tìm tòi để đạt được kiến thức mới. , hoạt động thực hành (bài tập), hoạt động ứng dụng

– Mục tiêu học tập của học sinh là thực hiện đầy đủ mục tiêu, yêu cầu của bài học.

– Hoạt động học tập của học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực của học sinh.

– Học sinh học tập đảm bảo tiến độ kế hoạch bài dạy.

– Hoạt động học tập của học sinh phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học và đặc điểm, trình độ của học sinh trong lớp.

– Hoạt động học tập của học sinh được thiết kế sinh động, hấp dẫn, kết hợp linh hoạt nhiều hình thức làm việc của học sinh (làm việc nhóm, làm việc cá nhân,…) tránh nhàm chán.

– Chức năng đánh giá được thiết kế đồng bộ với chức năng học tập.

– Sản phẩm khi kết thúc học tập phù hợp và khả thi với học viên trong lớp.

1.4. Phương pháp giáo dục của môn Đạo đức cần đáp ứng những yêu cầu gì? Theo Thầy/ Cô, quy định của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đối với chương trình môn Đạo đức về yêu cầu cần đạt về phương pháp sẽ được thể hiện như thế nào?

Phương pháp dạy học môn đạo đức phải tích cực hóa hoạt động của học sinh.

Đề cương giáo dục chung của Chương trình Đạo đức liên quan đến các yêu cầu và phương pháp cụ thể như sau:

– Tăng cường sử dụng thông tin, tình huống, ví dụ thực tế, gần gũi với môi trường, đời sống học sinh khi phân tích, so sánh, giảng giải để dạy học hấp dẫn, dễ dàng, nhẹ nhàng, hiệu quả. Chú trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm để học sinh tự khám phá, tiếp thu tri thức mới, hình thành kỹ năng, thái độ tích cực, trên cơ sở đó hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực công dân ngày càng nâng cao.

– Sử dụng kết hợp các phương pháp dạy học truyền thống và hiện đại cho hoạt động học tích cực. Tăng cường sử dụng các phương pháp giảng dạy theo chủ đề cụ thể như giải quyết vấn đề, phân tích tình huống kết hợp với tinh thần công dân gương mẫu. Giải quyết các tình huống đạo đức, pháp lý và kinh tế hiện tại trong cuộc sống hàng ngày. thảo luận nhóm;đóng vai nhân vật; Project;…

– Kết hợp các hình thức dạy học một cách linh hoạt, phù hợp và hiệu quả. Tôi dạy các lớp, nhóm và cá nhân. Hướng dẫn trong lớp và ngoài lớp, ngoài khuôn viên trường. Củng cố thực hành của bạn và thực hành các kỹ năng của bạn trong các tình huống cuộc sống cụ thể. Tích cực sử dụng các công cụ giáo dục mới nhất để đa dạng hóa, cập nhật thông tin và kích thích sự hứng thú của học sinh.

– Phối hợp giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và cộng đồng.

1.5. Quy trình xây dựng kế hoạch:

Giống nhau: Đánh giá quá trình soạn giáo án môn đạo đức và quy trình soạn bài môn đạo đức để chỉ ra những mặt tích cực, những yếu tố hạn chế và nguyên nhân, nội dung, nội dung, biện pháp khắc phục.

Khác nhau:

Quy trình xây dựng chương trình đạo đức: Kiểm tra chương trình đạo đức; Phân tích bối cảnh giáo dục đạo đức trong gia đình; Lập kế hoạch giảng dạy đạo đức. Hoàn thiện các thủ tục giấy tờ và phê duyệt chương trình giảng dạy của trường. Thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chương trình.

Xem thêm: Phương trình điện li – Cách viết và các dạng bài tập lớp 11

Quy trình xây dựng kế hoạch bài học đạo đức: Phân tích mục tiêu bài học/chủ đề đạo đức. Tạo kế hoạch bài học cho các chủ đề / bài học đạo đức.

1.6. Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức:

– Học tập trong Chương trình giảng dạy Đạo đức

– Phân tích các tình huống trong lớp học Đạo đức trong nhà

– Phát triển Chương trình giảng dạy về Đạo đức

– Hoàn thành Tài liệu, Phê duyệt Chương trình giảng dạy của Trường

– Triển khai, Thực hiện, Đánh giá và Sửa đổi Chương trình

2. Đáp án trắc nghiệm Module 4 môn Đạo đức Tiểu học:

Câu 1. Mục tiêu môn Đạo đức được quy định trong Chương trình giáo dục phố thông như thế nào?

A. Hình thành, phát triển ở học sinh những hiểu biết ban đầu về chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật, những thái độ và kỹ năng, hành vi tích cực.

B. Hình thành, phát triển ở học sinh những hiểu biết ban đầu về chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật, những thái độ, tình cảm và kỹ năng, hành vi tích cực.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Hình thành, phát triển ở học sinh những hiểu biết ban đầu về chuẩn mực hành vi đạo đức, những thái độ, tình cảm và kỹ năng, hành vi tích cực

Câu 2. Chương trình giáo dục phổ thông quy định như thế nào đối với phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức?

A. Các phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức do các phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của Chương trình giáo dục phổ thông quy định, cụ thế hoá những yêu cầu cần đạt này.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Các phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức do các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung của Chương trình giáo dục phổ thông quy định, cụ thể hoá những yêu cầu cần đạt này.

C. Các phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức do các phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của Chương trình giáo dục phổ thông quy định.

Câu 3. Chương trình giáo dục phổ thông quy định như thế nào đối với nội dung môn Đạo đức?

A. Chương trình giáo dục phổ thông quy định nội dung khái quát và nội dung cụ thể môn Đạo đức cùng với yêu cầu cần đạt tương ứng từng nội dung cụ thể.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Chương trình giáo dục phổ thông chỉ đưa ra định hướng chung và nội dung khái quát đối với môn Đạo đức.

C. Chương trình giáo dục phổ thông đưa ra nội dung chi tiết môn Đạo đức.

Câu 4. Chương trình giáo dục phổ thông quy định như thế nào đối với phương pháp dạy học môn Đạo đức?

A. Chú trọng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động của học sinh; chỉ vận dụng các phương pháp dạy học hiện đại; tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù của môn học.

B. Chú trọng hoạt động của giáo viên và hoạt động của học sinh; kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại; tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù của môn học.

C. Chú trọng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động của học sinh; kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại; tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù của môn học.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 5. Chương trình giáo dục phổ thông quy định như thế nào về người đánh giá trong đánh giá kết quả dạy học môn Đạo đức?

A. Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đảnh giả và đánh giá đồng đẳng của học sinh, đánh giá của phụ huynh học sinh.

B. Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá của học sinh, đánh giá của phụ huynh học sinh và đánh giá của cộng đồng.

C. Kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của học sinh, đánh giá của phụ huynh học sinh và đánh giá của cộng đồng.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 6. Dạy học môn Đạo đức phụ thuộc vào những yếu tố cơ bản nào?

A. Chương trình môn Đạo đức, khả năng của học sinh, điều kiện thực hiện của nhà trường, lớp.

B. Chương trình môn Đạo đức, khả năng của học sinh, đặc điểm và điều kiện thực hiện của nhà trường, lớp, đặc điểm riêng của từng địa phương.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Xem thêm: Văn Mẫu và Dàn ý thuyết minh về ngày Tết Nguyên đán

C. Chương trình môn Đạo đức, khả năng của học sinh, đặc điểm riêng của từng địa phương, từng trường, từng lớp.

Câu 7. Kế hoạch dạy học môn Đạo đức cân thể hiện được những yếu tố cơ bản nào?

A. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, đánh giá, thời gian thực hiện.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, đánh giá, thời gian thực hiện.

C. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, thời gian thực hiện.

Câu 8. Trong quá trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức, giáo viên tương tác với những yêu tố nào?

A. Chương trình môn học, học sinh, tài liệu tham khảo, các điều kiện thực hiện, thực tiễn cuộc sống xung quanh.

B. Chương trình môn học, đồng nghiệp, học sinh, tài liệu tham khảo, các điều kiện thực hiện.

C. Chương trinh môn học, đồng nghiệp, học sinh, tài liệu tham khảo, các điều kiện thực hiện, thực tiễn cuộc sống xung quanh.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 9. Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức có những ý nghĩa gì trong việc thực hiện chương trình môn Đạo đức?

A. Định hướng nhà trường, giáo viên tổ chức dạy học môn Đạo đức; đánh giá chất lượng, hiệu quả giáo dục môn Đạo đức; tạo điều kiện cho quản lý giáo dục kiểm tra, giảm sát, hỗ trợ giáo viên thực hiện chương trinh môn Đạo đức.

B. Định hướng nhà trường, giáo viên tổ chức dạy học môn Đạo đức; góp phần bảo đảm chất lượng, hiệu quả giáo dục môn Đạo đức; tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh nắm bắt được việc giáo viên thực hiện chương trình môn Đạo đức.

C. Định hướng nhà trường, giáo viên tổ chức dạy học môn Đạo đức; góp phần bảo đảm chất lượng hiệu quả giáo dục môn Đạo đức; tạo điều kiện quản lý, giáo dục kiểm tra, giám sát hỗ trợ giáo viên thực hiện chương trình môn Đạo đức.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 10. Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức cần tuân theo những nguyên tắc nào?

A. Tôn trọng chương trình giảo dục; bảo đảm tính vừa sức với học sinh; bảo đảm sự thống nhất giữa các giáo viên cùng khối lớp.

B. Tôn trọng chương trinh giáo dục; bảo đảm tính khả thi; bảo đảm tính vừa sức với học sinh.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C.Tôn trọng chương trình giáo dục; bảo đảm tỉnh khả thi; bảo đảm tính vừa sức với học sinh; bảo đảm sự thống nhất giữa các giáo viên cùng khối lớp.

Câu 11. Giáo viên có vai trò như thể nào trong việc thực hiện kế hoạch dạy học dục môn Đạo đức?

A. Tự giác xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức phù hợp với lớp minh; điều chỉnh những chi tiết không phù hợp với học sinh lớp mình, điều kiện thực hiện trong quá trình thực hiện.

B. Đóng góp ý kiến, góp phân hoàn thiện bản kế hoạch dạy học môn Đạo đức; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức phù hợp vời lớp của minh; điều chỉnh kế hoạch sao cho phù hợp với lớp minh trong quá trình thực hiện.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Phối hợp với các giáo viên trong khối xây dựng bản kế hoạch dạy học môn Đạo đức; triển khai việc thực hiện kế hoạch dạy học mà nhà trường đã phêduyệt; điều chỉnh những chỉ tiết không phù hợp trong quá trình thực hiện.

Câu 12. Cấu trúc của kế hoạch dạy học môn Đạo đức gồm những yếu tố nào?

A. Hệ thống các bài học phù hợp với các chủ đề nội dung và yêu cầu cần đạt; những nội dụng cơ bản của từng bài đạo đức; thời gian thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Hệ thống các bài học phù hợp với các chủ đề nội dụng; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; thời gian thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện.

C. Hệ thống các bài học phù hợp với các chủ đề nội dung và yêu cầu cần đạt; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện.

Câu 13. Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức được thực hiện theo những bước nào?

A. Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; hoàn thiện văn bản, phê duyệt kế hoạch dạy học của nhà trường; triển khai thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chương trình.

B. Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; phân tịch bối cảnh dạy học môn Đạo đức của nhà trường; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; triển khai thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chương trình.

C. Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; phân tích bối cảnh dạy học môn Đạo đức của nhà trường; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; hoàn thiện văn bản, phê duyệt kế hoạch và điều chỉnh chương trình.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Xem thêm: Hóa học 9 Bài 14: Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Câu 14. Kế hoạch dạy học môn Đạo đức được xây dựng theo câu trúc gồm những yêu tố nào?

A.Hệ thống các bài đạo đức và yêu cầu cần đạt; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; thời gian thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức.

B. Hệ thống các bài đạo đức và yêu cầu cần đạt; thời gian thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện.

C. Hệ thống các bài đạo đức và yêu cầu cần đạt; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; thời gian thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 15. Việc đánh giá kế hoạch dạy học môn Đạo đức cân tuân theo những tiêu chí nào?

A. Bảo đảm phù hợp với Chương trình môn Đạo đức; bảo đảm tính khả thi; bảo đảm tính vừa sức; bảo đảm tỉnh “mở” của kế hoạch giáo dục.

B. Bảo đảm phù hợp với Chương trình môn Đạo đức; bảo đảm tính khả thi; bảo đảm tỉnh “mở” của kế hoạch giáo dục.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Bảo đảm phù hợp với Chương trình môn Đạo đức; bảo đảm sự thống nhất giữa các trường tiểu học trên địa bàn; bảo đảm tính khả thi: bảo đảm tính “mở” của kế hoạch giáo dục.

Câu 16. Tính khả thi của kế hoạch dạy học nhà trường môn Đạo đức cần phải phù hợp với những yếu tổ nào?

Đáp án: Điều kiện thực hiện về cơ sở vật chất, phương tiện dạy học của nhà trường: điều kiện thực tiễn địa phương, sự phối hợp giữa nhà trường và các lực lượng giáo dục; khả năng, trình độ của học sinh.

Câu 17. Việc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Đạo đức cần tuân theo những nguyên tắc nào?

A. Bảo đảm phù hợp chương trình môn Đạo đức; bảo đảm tính khả thi; bảo đảm phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác và sáng tạo của học sinh; lồng ghép các hoạt động đánh giá trong tiến trình tổ chức các hoạt động học tập.

B. Bảo đảm phù hợp chương trình môn Đạo đức; bảo đảm phát huy tính tich cực, chủ động, tự giác và sáng tạo của học sinh; bảo đảm tính phân hóa; lồng ghép các hoạt động đánh giá trong tiến trình tổ chức các hoạt động học tập.

C. Bảo đảm phù hợp chương trình môn Đạo đức; bảo đảm tính khả thi; bảo đảm phát huy tỉnh tích cực, chủ động, tự giác và sáng tạo của học sinh; bảo đâm tính phân hóa; lồng ghép các hoạt động đánh giá trong tiến trình tổ chức các hoạt động học tập.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Câu 18. Thông thường cấu trúc của một kế hoạch bài dạy môn Đạo đức gồm những yếu tố nào?

A. Mục tiêu; chuẩn bị; các hoạt động dạy học; đánh giá.

B. Mục tiêu; tài liệu và phương tiện; các hoạt động dạy học; đánh giá.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Mục tiêu; chuẩn bị tài liệu; các hoạt động dạy học; đánh giá.

Câu 19. Việc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Đạo đức gồm những pha chủ yếu nào?

A. Hoạt động khởi động; hoạt động khám phá, hình thành trí thức; hoạt động luyện tập, thực hành; hoạt động ứng dụng.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

B. Hoạt động khảm phá, hình thành trị thức; hoạt động luyện tập, thực hành; hoạt động ứng dụng.

C. Hoạt động khởi động: hoạt động khám phá, hình thành trì thức; hoạt động luyện tập, thực hành.

Câu 20. Tiêu chí về kế hoạch bài dạy khi phân tích bài học môn Đạo đức có những nội dung gì?

A. Sự rõ ràng của mục tiêu bài học, nội dung, nhiệm vụ học tập, sản phẩm cần đạt của từng hoạt đông; sự phù hợp của nội dung, ngữ liệu, thiết bị dạy học; sự phù hợp giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá.

B. Sự rõ ràng của mục tiều bài học, nội dụng, nhiệm vụ học tập, sản phẩm cần đạt của từng hoạt đông; sự phù hợp của nội dụng, thiết bị dạy học; sự phù hợp giữa mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học; sự phù hợp của các hoạt động đánh giá.Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

C. Sự rõ ràng của mục tiêu bài học và nội dung các hoạt động tương ứng: sự phù hợp của ngôn ngữ diễn đạt; sự phù hợp giữa mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học; sự phù hợp của các hoạt động đánh giá.

3. Tổng kết:

Lời giải bài tập Module Tiểu học được đề xuất sẽ giúp giáo viên nắm được cách học và cách thực hiện các bài tập huấn luyện của Mô đun .

Giải pháp được đề xuất cho Mô-đun đào tạo : Xây dựng chương trình giảng dạy và kế hoạch giảng dạy để cải thiện chất lượng và thành tích của học sinh. Nội dung này bao gồm đáp án cho các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm gợi ý mà giáo viên nên luyện tập sau khi học tập và rèn luyện ở Mô-đun

Hướng dẫn phản hồi : chỉ mang tính chất tham khảo. Giáo viên chỉ nên đưa các ý tưởng vào bài làm của mình để có kết quả tốt nhất trong Mô-đun đào tạo.

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử