Quyết định thành lập CLB Văn hóa – TDTT – xã Sơn Bằng

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Kế hoạch thành lập câu lạc bộ văn nghệ hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Quyết định của UBND xã Sơn Bằng về thành lập CLB Văn hóa – TDTT và ban hành Quy chế hoạt động

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ SƠN BẰNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Sơn Bằng, ngày tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế hoạt động Câu lạc bộ “Văn hóa, văn nghệ – Thể thao”

Thôn Trung Bằng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 ;

Căn cứ Pháp lệnh Thể dục thể thao được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 25/9/2000;

Căn cứ Quyết định số: 1589/2003/QĐ-UB TDTT ngày 19/09/2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban thể dục thể thao về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Thể dục thể thao cơ sở;

Theo đề nghị của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hóa, văn nghệ – Thể dục thể thao thôn Trung Bằng và của Công chức văn hóa xã hội xã;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy chế hoạt động của Câu lạc bộ Văn hóa văn nghệ – Thể thao thôn Trung Bằng

( Có nội dung quy chế kèm theo)

Điều 2. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức học tập quán triệt nội dung quy chế hoạt động đến các thành viên Câu lạc bộ, duy trì các hoạt động, rèn luyện sức khỏe, vui chơi giải trí, tập luyện, biểu diễn, giao lưu theo đúng nội quy, quy chế của Câu lạc bộ; Pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Văn phòng UBND, Bộ phận Văn hóa xã hội, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ các thành viên liên quan và các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu VpUB.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Về Phim Doraemon Bằng Tiếng Anh ❤10 Mẫu

PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Bé

CLB VĂN HÓA VĂN NGHỆ THỂ DỤC THỂ THAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

THÔN THANH BẰNG

Số: /QC- CLB

Sơn Bằng, ngày tháng 10 năm 2021

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CÂU LẠC BỘ VĂN HÓA THỂ THAO

Điều 1. Tên gọi, mục đích, chức năng

a. Tên gọi: Câu lạc bộ Văn hóa, văn nghệ – Thể thao thôn Trung Bằng

b. Mục đích:

– Tạo sân chơi lành mạnh cho toàn thể nhân dân với nhiều phong trào hoạt động đa dạng, phong phú giúp các thành viên CLB tăng cường sức khỏe, hình thành kỹ năng , chia sẻ kinh nghiệm trong học tập. lao động sản xuất cũng như trong cuộc sống.

– Hòa cùng phong trào hoạt động của “Ngôi nhà trí tuệ” qua đó phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, thanh thiếu niên và các em học sinh.

– Tạo ra môi trường hoạt động văn hóa , văn nghệ, học tập, tập luyện thể dục thể thao phong phú và bổ ích, phù hợp với nhu cầu lợi ích của nhân dân.

– Thúc đẩy mọi thành viên hành động vì cộng đồng xã hội vì sự phát triển của thôn xóm.

c. Chức năng:

– Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Nâng cao ý thức trách nhiệm, sức khỏe cho mọi thành viên CLB tạo sự lan tỏa mạnh mẻ trong cộng đồng dân cư.

– Tổ chức sưu tầm, vận động sách tác thơ, ca, hò vè, dân ca mang đậm bản sác văn hóa của quê hương

– Hướng dẫn thành viên tập luyện các môn thể thao: Cờ tướng, bóng chuyền, bóng bàn và các môn thể thao truyền thống khác.

– Tổ chức thành lập các đội tuyển tham gia hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao trong các giải thể thao do xã và huyện tổ chức.

– Tổ chức cho các cháu thiếu niên học tập nâng cao kỷ năng giao tiếp ngoại ngữ và tham gia các trò chơi dân gian,

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

Câu lạc bộ hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện tham gia của các thành viên, dân chủ trong hoạt động, quản lý tập trung; tuân thủ pháp luật Nhà nước, các quy chế, quy định của ban quản lý “Ngôi nhà trí tuệ” và của UBND xã.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

– Câu lạc bộ văn hóa – Thể dục thể thao là một bộ phận quan trọng trong tổ chức hoạt động của Ngô nhà trí tuệ và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban quả lý “Ngôi nhà trí tuệ” thôn Trung Bằng. Do UBND xã Sơn Bằng ban hành quyết định thành lập, công nhận, giải tán, sát nhập các Câu lạc bộ tình nguyện.

Xem thêm: Viết một đoạn văn tả cảnh mặt trời mọc mà em quan sát được (hay

– Câu lạc bộ chịu sự phân công nhiệm vụ của Ban quản lý “Ngôi nhà rí tuệ”, của Ủy ban nhân dân xã Sơn Bằng .

– Cơ cấu tổ chức của Câu lạc bộ gồm :Ban chủ nhiệm và 4 nhóm thành viên.

Bao Gồm: 1 chủ nhiệm và 3 phó chủ nhiệm:

*.Chủ nhiệm: Ông Võ Văn Anh: Phụ trách điều hành chung của CLB.

* Phó chủ nhiệm: Dương Kim Hải: Phụ trách Lĩnh vực hoạt động Thể dục thể thao.

* Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Tiến Dũng: Phụ trách hoạt động văn joas văn nghệ

* Phó chủ nhiệm: Lê Thị Thu Hiền: Phụ trách hoạt động vui chơi của trẻ em, thư viện và môn năng khiếu tiếng anh.

– Câu lạc bộ được tổ chức và điều hành bởi Ban chủ nhiệm CLB và chịu sự giám sát của Ban quản lý

– Ban chủ nhiệm do toàn thể thành viên Câu lạc bộ bầu ra (bằng hình thức phiếu bầu) và được UBND xã Sơn Bằng chuẩn y. Chủ nhiệm CLB là người trực tiếp chịu trách nhiệm trước toàn thể thành viên, Ban quản lý và của UBND xã.

Điều 4. Thành viên Câu lạc bộ

– Là những người có năng khiếu, đam mê hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT trong và ngoài thôn tán thành quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ, tự nguyện xin gia nhập, được sự chấp thuận của BCN Câu lạc bộ và được sự nhất trí của Ban quản lý “Ngôi nhà trí tuệ”.

– Các thành viên Câu lạc bộ được hưởng quyền lợi và có trách nhiệm phải thực hiện nghĩa vụ của thành viên theo quy định của Câu lạc bộ.

Điều 5. Nghĩa vụ và quyền lợi của thành viên Câu lạc bộ tình nguyện

– Quyền lợi của thành viên Câu lạc bộ: được tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, tập luyện môn thể thao mình yêu thích, tham gia các giải thể thao do địa phương tổ chức, được tham gia vào các hoạt động chính thức của Câu lạc bộ, được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và thông qua kế hoạch tổ chức hoạt động của CLB. Được yêu cầu Ban chủ nhiệm giúp đỡ để phát huy những sáng kiến của mình trong xây dựng và phát triển Câu lạc bộ.

– Nghĩa vụ của thành viên Câu lạc bộ: Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, tập luyện của CLB, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ, tích cực tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ, tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng Câu lạc bộ hoạt động vững mạnh hơn, đáp ứng với nhu cầu chung của cộng đồng. Rèn luyện đạo đức tác phong, tuyên truyền vận động các thành viên khác tham gia sinh hoạt CLB, luôn quan tâm đến tập thể, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân, không ngừng học tập và rèn luyện bản thân,

– Hội viên vi phạm Điều lệ, quy định của CLB; làm phương hại đến uy tín, danh dự CLB ,tùy theo mức độ sai phạm sẽ bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến xóa tên khỏi CLB

– Việc quyết định khen thưởng và kỷ luật thành viên phải được Ban chủ nhiệm họp thông qua, công khai trước tất cả thành viên Câu lạc bộ và xin ý kiến của Ban quản lý “Ngô nhà trí tuệ”

Điều 6. Tài chính của Câu lạc bộ

– Kinh phí hoạt động của CLB được trích lập một phần từ quỹ hoạt động thường xuyên của địa phương..

– Thu từ nguồn vận động cá doanh nghieephj, các nhà hảo tâm, con em quê hương sinh sống trên mọi miền đất nước.

– Đóng góp quỹ hoạt động hàng tháng của các thành viên trong Câu lạc bộ.

– Kinh phí hoạt động CLB được sử dụng để tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ, các chương trình tập huấn, tập luyện, thi đấu của CLB và các hoạt động khác; được báo cáo và công khai trước CLB

– Các quyết định sử dụng tài chính của Câu lạc bộ sẽ do Ban chủ nhiệm quyết định và báo cáo với các thành viên trong CLB .

Điều 7. Phạm vi điều chỉnh của quy chế

– Quy chế được áp dụng đối với CLB văn hóa văn nghệ – Thể thao thôn Trung Bằng

– Hội nghị thành viên của Câu lạc bộ có quyền quyết định điều chỉnh Quy chế cho phù hợp CLB mình và việc điều chỉnh chỉ có giá trị khi có trên hai phần ba số thành viên tán thành và được Ban quản lý “Ngôi nhà trí tuệ” và UBND xã Sơn Bằng chuẩn y.

Điều 8. Hiệu lực của Quy chế

Xem thêm: 250+ MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH CƠ BẢN CỦA NGƯỜI MỸ

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi Câu lạc bộ tình nguyện giải tán hoạt động hoặc được thay bằng Quy chế mới.

CLB Văn hóa, văn nghệ Thể thao thôn Trung Bằng

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ SƠN BẰNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Sơn Bằng, ngày tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Câu lạc bộ Văn hóa văn nghệ – Thể thao thôn Trung Bằng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015

Căn cứ Quyết định số: 1589/2003/QĐ-UB TDTT ngày 19/09/2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban thể dục thể thao về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Thể dục thể thao cơ sở;

Theo đề nghị của Ban quản lý “Ngôi nhà trí tuệ” thôn Trung Bằng và của Ban Văn nóa xã về thành lập Câu lạc bộ Văn hóa, văn nghệ – Thể dục thể thao thôn Trung Bằng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay Thành lập câu lạc bộ Văn hóa văn nghệ – Thể thao thôn Trung Bằng gồm các bộ phận và thành viên:

( Có bảng kê và danh sách kèm theo)

Điều 2. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch duy trì các hoạt động, rèn luyện sức khỏe, vui chơi giải trí, tập luyện, biểu diễn, giao lưu theo đúng Điều lệ và nội quy của câu lạc bộ; Pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Văn phòng UBND, Bộ phận Văn hóa xã hội, Ban quản lý “Ngôi nhà trí tuệ” các ban nghành liên quan và các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu VpUB.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Về Phim Doraemon Bằng Tiếng Anh ❤10 Mẫu

PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Bé

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Phân tích khổ 1 bài thơ Tây Tiến – Dàn ý chi tiết và 3 bài mẫu siêu hay
Phân tích khổ 1 bài thơ Tây Tiến – Dàn ý chi tiết và 3 bài mẫu siêu hay
Dàn ý 16 câu thơ cuối việt bắc câu hỏi 2820050 – Hoidap247.com
Dàn ý 16 câu thơ cuối việt bắc câu hỏi 2820050 – Hoidap247.com
Tả ngôi trường bằng Tiếng Anh lớp 6 (3 mẫu) – TBDN
Tả ngôi trường bằng Tiếng Anh lớp 6 (3 mẫu) – TBDN
Hình tượng thật của “ngọn đuốc sống” Lê Văn Tám – Webtretho
Hình tượng thật của “ngọn đuốc sống” Lê Văn Tám – Webtretho
Viết đoạn văn nghị luận 200 chữ trình bày ý kiến “Hãy theo đuổi ước
Viết đoạn văn nghị luận 200 chữ trình bày ý kiến “Hãy theo đuổi ước
Lập dàn ý bài thơ Chiều tối (Mộ) – – Daful Bright Teachers
Lập dàn ý bài thơ Chiều tối (Mộ) – – Daful Bright Teachers
1000 câu hỏi ôn tập môn Ngữ văn lớp 8 có đáp án, cực hay
1000 câu hỏi ôn tập môn Ngữ văn lớp 8 có đáp án, cực hay
Phân tích 2 khổ cuối bài thơ Bếp lửa – TRẦN HƯNG ĐẠO
Phân tích 2 khổ cuối bài thơ Bếp lửa – TRẦN HƯNG ĐẠO