TOP 40 câu Trắc nghiệm Phương trình chứa ấn ở mẫu (có đáp án

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Phương trình chứa ẩn ở mẫu hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Video Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Trắc nghiệm Toán 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài giảng Trắc nghiệm Toán 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 1: Hãy chọn câu đúng. Điều kiện xác định của

phương trình 1x−2+3=3−xx−2 là

A. x ≠ 3

B. x ≠ 2

C. x ≠ -3

D. x ≠ -2

Bài 2: Cho hai biểu thức: A = 1 +12+x

và B =12×3+8 . Tìm x sao cho A = B.

A. x = 0

B. x =1

C. x = -1

D. Cả A và B

Bài 3: Hãy chọn câu đúng. Điều kiện xác định

của phương trình x+1x+2+3=3−xx+2 là

A. x ≠ 3

B. x ≠ 2

C. x ≠ -3

D. x ≠ -2

Bài 4: Cho hai biểu thức: A = 1 – 12−x

và B =12×3−8 . Giá trị của x để A = B là

A. x = 0

B. x = 1

C. Không có x

D. x = 2

Bài 5: Hãy chọn câu đúng. Điều kiện xác định của

phương trình xx−2−2xx2−1=0 là

A. x ≠ -1; x ≠ -2

B. x ≠ 0

C. x ≠ 2 và x ≠ ±1

D. x ≠ -2, x ≠ 1

Bài 6: Cho hai phương trình

x2+2xx=0 (1) và x2−4x−2=0 (2).

Chọn kết luận đúng:

A. Hai phương trình tương đương

B. Hai phương trình không tương đương

C. Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt

D. Phương trình (2) vô nghiệm

Bài 7: Cho phương trình 1x+2x−2=0(1):

và phương trìnhx−1x+2−xx−2=5x−24−x2 (2): .

Khẳng định nào sau đây là đúng

A. Hai phương trình có cùng điều kiện xác định

B. Hai phương trình có cùng số nghiệm

C. Phương trình (2) có nhiều nghiệm hơn phương trình (1)

D. Hai phương trình tương đương

Bài 8: Hãy chọn câu đúng. Điều kiện xác định

của phương trình x−12−2xx2−1=0 là

A. x ≠ -1; x ≠ -2

B. x ≠ ±1

C. x ≠ 2 và x ≠ ±1

D. x ≠ -2, x ≠ 1

Bài 9: Biết x0 là nghiệm nhỏ nhất của phương trình

1×2+4x+3+1×2+8x+15+1×2+12x+35+1×2+16x+63=15

Chọn khẳng định đúng.

A. x0 > 0

B. x0 < -5

C. x0 = -10

Xem thêm: Nội dung và hình thức của văn bản văn học – Luật Hoàng Phi

D. x0 > 5

Bài 10: Phương trình

6×9−x2=xx+3−33−x có nghiệm là

A. x = -3

B. x = -2

C. Vô nghiệm

D. Vô số nghiệm

Bài 11: Cho phương trình:

1×2+3x+2+1×2+5x+6+1×2+7x+12+1×2+9x+20=13

Tổng bình phương các nghiệm của phương trình trên là:

A. -48

B. 48

C. -50

D. 50

Bài 12: Cho phương trình

1x−1−7x−2=1(x−1)(2−x) .

Bạn Long giải phương trình như sau:

Bước 1: ĐKXĐ: x ≠ 1; x ≠ 2

Bước 2: 1x−1−7x−2=1(x−1)(2−x)

⇔x−2(x−1)(x−2)−7(x−1)(x−1)(x−2)=−1(x−1)(x−2)

Bước 3: ⇒ x – 2 – 7x + 7 = -1

⇔ -6x = -6 ⇔ x = 1

Vậy tập nghiệm của phương trình là

S = {1}

Chọn câu đúng.

A. Bạn Long giải sai từ bước 1

B. Bạn Long giải sai từ bước 2

C. Bạn Long giải sai từ bước 3

D. Bạn Long giải đúng

Bài 13: Phương trình

31−4x=24x+1−8+6x16x2−1 có nghiệm là

A. x = 12

B. x = 2

C. x = 3

D. x =1

Bài 14: Số nghiệm của phương trình

x2+3x+2x+3−x2+2x+1x−1=4x+4×2+2x−3 là

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Bài 15: Trong các khẳng định sau, số khẳng định đúng là:

a) Tập nghiệm của phương trình x2+3xx=0 là {0; 3}

b) Tập nghiệm của phương trình x2−4x−2=0 là {-2}

c) Tập nghiệm của phương trình x−8x−7=17−x+8 là {0}

A. 1

Xem thêm: Giải bài tập SGK Địa 9 bài 2 chi tiết nhất – Tailieu.com

B. 2

C. 0

D. 3

Bài 16: Số nghiệm của phương trình

x−5x−1+2x−3=1 là

A. 3

Xem thêm: Giải bài tập SGK Địa 9 bài 2 chi tiết nhất – Tailieu.com

B. 2

C. 0

D. 1

Bài 17: Số nghiệm của phương trình

35x−1+23−5x=4(1−5x)(5x−3) là

A. 3

Xem thêm: Giải bài tập SGK Địa 9 bài 2 chi tiết nhất – Tailieu.com

B. 2

C. 0

D. 1

Bài 18: Số nghiệm của phương trình

2×2−x−3(2x−3)(x2+x+1)−2×2−5x+3(2x−3)(x2−x+1)=6x−9x(2x−3)(x4+x2+1)

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Bài 19: Phương trình

3x−5x−1−2x−5x−2=1 có số nghiệm là

A. 1

Xem thêm: Giải bài tập SGK Địa 9 bài 2 chi tiết nhất – Tailieu.com

B. 2

C. 0

D. 3

Bài 20: Cho phương trình 1x−1−7x−2=1(x−1)(2−x)

Bạn Long giải phương trình như sau:

Bước 1: ĐKXĐ: x ≠ 1; x ≠ 2

Bước 2: 1x−1−7x−2=1(x−1)(2−x)

⇔x−2(x−1)(x−2)−7(x−1)(x−1)(x−2)=1(x−1)(x−2)

Bước 3: ⇒ x – 2 – 7x + 7 = 1

⇔-6x = -4

⇔ x =23 (TM)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {23}

Chọn câu đúng.

A. Bạn Long giải sai từ bước 1

B. Bạn Long giải sai từ bước 2

C. Bạn Long giải sai từ bước 3

D. Bạn Long giải đúng

Bài 21: Phương trình

2x+1+x3x+3=1 có số nghiệm là

A. 1

Xem thêm: Giải bài tập SGK Địa 9 bài 2 chi tiết nhất – Tailieu.com

B. 2

C. 0

D. 3

Bài 22: Điều kiện xác định của phương trình là:

A. x ≠ 2, x ≠ 5.

B. x ≠ 5.

C. x ≠ -2, x ≠ 5.

D. x ≠ 2, x ≠ -5.

Bài 23: Điều kiện để phương trình xác định là

A. x ≠ 0.

B. x ≠ 0, x ≠ 5.

C. x ≠ -5

D. x ≠ 0, x ≠ -5.

Bài 24: Với x ≠ 1 phương trình nào trong các phương trình sau được xác định:

Bài 25: Điều kiện xác định của phương trình là

A. x ≠ 4.

B. x ≠ 3

C. x ≠ -4, x ≠ 4.

D. x ≠ -4

Bài 26: Điều kiện xác định của phương trình là

A. x ≠ 1

B. x ≠ 2, x ≠ 3.

C. x ≠ 1, x ≠ 2, x ≠ 3.

D. x ≠ 1, x ≠ 2, x ≠ 3, x ≠ 6.

Bài 27: Phương trình có nghiệm là:

Bài 28: Phương trình có nghiệm là

Xem thêm: 30+ lời chúc khai xuân đầu năm cho công ty, cửa hàng hay nhất

Bài 29: Nghiệm của phương trình là?

A. x = – 1.

B. x = – 1/56.

C. x = 1.

D. x = 1/56.

Bài 30: Nghiệm của phương trình (x + 1)/(3 – x) = 2 là?

A. x = – 5/3.

B. x = 0.

C. x = 5/3.

D. x = 3.

Bài 31: Tập nghiệm của phương trình là?

A. S = { ± 1 }.

B. S = { 0;1 }.

C. S = { 1 }.

D. S = { Ø }.

Bài 32: Nghiệm của phương trình là?

A. x = 5/3.

B. x = – 5/3.

C. x = – 2.

D. x = 2.

Bài 33: Giá trị của m để phương trình (x – m)/(x + 2) = 2 có nghiệm x = – 3 là ?

A. m = 0.

B. m = 1.

C. m = – 1.

D. m = 2.

Bài 34: Tìm nghiệm của phương trình sau:

A. x = 0

B. x = -2

C. x = 3

D. x = 1

Bài 35: Giải phương trình sau:

A. x = -2

B. x = 1

C. x = 3

D. x = -3

Bài 36: Cho phương trình sau. Tìm điều kiện xác định của phương trình trên?

Bài 37: Tìm các giá trị của x để biểu thức sau có giá trị bằng 2:

Bài 38: Giải phương trình sau:

Bài 39: Có bao nhiêu khẳng định đúng ?:

a) Phương trình 4x−8+ (4−2x)x2​ + 1 =0 có nghiệm x = 2.

b) Phương trình (x+2)(2x−1)−x−2×2−x+1  =0 có tập nghiệm S = {- 2; 1}.

c) Phương trình x2+2x+​ 1x+1 =0 có nghiệm x = – 1.

d) Phương trình x2(x−3)x  = 0 có tập nghiệm S = {0; 3}.

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Bài 40: Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm: 1+  x3−x  =  5x(x+2).(3−x)  +  2x+ 2;

A. Vô nghiệm

B. 1

C. vô số nghiệm

D. 2

Các câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 8 có đáp án, chọn lọc khác:

Trắc nghiệm Giải bài toán bằng cách lập phương trình có đáp án

Trắc nghiệm Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo) có đáp án

Trắc nghiệm Bài ôn tập Chương 3 có đáp án

Trắc nghiệm Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng có đáp án

Trắc nghiệm Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân có đáp án

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử