Flow: Tạo một Flow Screen đơn giản (Part 1) – Viblo

Dưới đây là danh sách Screen flow hay nhất và đầy đủ nhất

Video Screen flow

Mục tiêu học

Sử dụng Flow builder tạo một flow screen đơn giản.

 • Tạo một Form cho phép User nhập lastname và firstname
 • Gửi thông tin User nhập tới Salesforce
 • Update hoặc tạo mới một contact

Mở Flow Builder và tạo một đối tượng Screen

 1. Tại màn hình Setup, nhập Flows vào trong ô Quick Find và Click vào tab Flows
 2. Click vào button New Flow, chọn Screen Flow và chọn Freeform
 3. Tại tab Elements của Toolbox, kéo đối tượng Screen vào vùng soạn thảo Canvas image.png
 4. Mở màn hình thuộc tính của đối tượng Screen, nhập Contact Info vào ô Label, Contact_Info sẽ tự động được điền vào ô API name
 5. Click vào Done, liên kết 2 đối tượng Start (Screen Flow) và Screen (Contact Info) lại với nhau bằng một connect node.
 6. Click vào button Save và nhập các giá trị như bên dưới Field Value Flow Label New Contact Flow API Label New_Contact
 7. Click vào button Save để lưu lại

Tạo một biến lưu giá trị của contact

 1. Từ Toolbox chọn tab Manager image.png
 2. Click vào New Resource
 3. Tại Resource Type chọn Variable
 4. Nhập contact vào ô API name
 5. Tại Data Type chọn Record
 6. Nhập giá trị Contact vào Object
 7. Click button Done, Biến số record contact sẽ được thêm vào tab Manager của Toolbox image.png
 8. Click vào Save lưu lại flow

Thêm Form nhập thông tin vào màn hình

 1. Tại màn của sổ soạn thảo Canvas, click vào đối tượng screen Contact Info
 2. Từ Screen Components, kéo đối tượng input Name vào màn hình image.png
 3. Tại màn hình property của đối tượng input Name, nhập contactName vào API name
 4. Kéo xuống, click vào Advanced và chọn *Manually assign variables
 5. Thông tin user nhập vào Firstname và Lastname sẽ được lưu vào biến record contact a. Nhập {!contact.Firstname} và mục FirstName b. Nhập {!contact.Lastname} và mục LastName
 6. Click vào button DoneSave để lưu lại Flow

Tạo một Record Choice Set cho Account

 1. Từ tab Manager của Toolbox, click voà New Resource, chọn Record Choice Set từ Resouce Type
 2. Nhập các giá trị như bên dưới Field Field API Name accounts Object Account Condition Requirements NoneーGet All Account Records Choice Label Name Data Type Text Choice Value Id
 3. Tại mục Store More Account Field Values a. Ở ô Field chọn Id b. Nhập {!contact.AccountId} vào Variable
 4. Click vào button Done. Một Record Choice Sets accounts sẽ hiển thị ở tab Manager
 5. Click Save đê lưu lại Flow image.png

Thêm Dropdown Account vào Screen

 1. Tại của sổ Canvas, click vào đối tượng Screen Contact Info

 2. Tại Screen Components, tìm PickList và kéo vào màn hình ngay sau Name image.png

 3. Tại cửa sổ Property của PickList nhập các giá trị như bên dưới

  Field Field Label Account API Name Account Data Type Text

  image.png

 4. Tại danh sách Choice của Configure Choice chọn {!accounts}

 5. Click vào button Done

 6. Click Save đê lưu lại Flow

Thêm toggler button vào màn hình

Trong trường hợp contact được tìm thấy đã tồn tại, user có thể chọn update hoặc thêm mới contact bằng cách on/off toggle button.

 1. Tại của sổ Canvas, click vào đối tượng Screen Contact Info
 2. Tại Screen Components, kéo thả đối tượng Toggle vào ngay dưới Account
 3. Tại cửa sổ Property của Toggle nhập các giá trị như bên dưới Field Field Label If this contact already exists, update the existing record. API Name update_toggle Active Label Update existing Inactive Label Create other contact Manually assign variables Off Revisited Screen Values Use values from when the user last visited this screen
 4. Click vào button Done
 5. Click Save đê lưu lại Flow

Run Flow và hiển thị màn hình

 1. Phía trên Canvas, click vào button Run để chạy flow image.png
 2. Nhập thông tin Contact và click voà button Finish

Làm tới đây, bạn đã có thể tạo một form cho phép User nhập thông tin contact, và chọn một Account từ danh sách Account hiện có từ dropdown. Hiện tại, sau khi click vào button Finish thì chưa có action nào xảy ra cả. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ so sánh thông tin User nhập vào với thông tin contact đang đã tồn tại trước đó.

Phần 2 Flow: Tạo một Flow Screen đơn giản (Part 2)

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Cách tìm kiếm sản phẩm trên TikTok Shop Hot Trend
5 Cách tìm kiếm sản phẩm trên TikTok Shop Hot Trend 2023
Trí tuệ nhân tạo AI là gì? Ứng dụng như thế nào trong cuộc sống?
Trí tuệ nhân tạo AI là gì? Ứng dụng như thế nào trong cuộc sống?
So Sánh Các Loại Hình Công Ty Theo Luật Doanh Nghiệp 2020
So Sánh Các Loại Hình Công Ty Theo Luật Doanh Nghiệp 2020
Đại sứ truyền thông là gì và có ảnh hưởng như thế nào với doanh
Đại sứ truyền thông là gì và có ảnh hưởng như thế nào với doanh
Cloud Storage – Lưu trữ đám mây là gì? Tính năng và lợi ích khi sử
Cloud Storage – Lưu trữ đám mây là gì? Tính năng và lợi ích khi sử
Cấu Trúc và Cách Dùng từ Respond trong câu Tiếng Anh
Cấu Trúc và Cách Dùng từ Respond trong câu Tiếng Anh
App Momo Bảo Trì Đến Khi Nào, Thông Báo Bảo Trì Tính Năng
App Momo Bảo Trì Đến Khi Nào, Thông Báo Bảo Trì Tính Năng
Branding là gì? Tìm hiểu đầy đủ và chi tiết về Branding – Mona Media
Branding là gì? Tìm hiểu đầy đủ và chi tiết về Branding – Mona Media