Sinh năm 1966 sẽ nghỉ hưu khi bao nhiêu tuổi? (Cập nhật 2023)

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Sinh năm 1966 bao nhiêu tuổi hay nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu

Tuổi nghỉ hưu là một trong những vấn đề được người lao động quan tâm hàng đầu hiện nay. Như vậy, Tuổi nghỉ hưu hiện nay được quy định như thế nào? Sinh năm 1966 sẽ nghỉ hưu khi bao nhiêu tuổi? Sau đây xin mời bạn đọc cùng tìm hiểu với chúng tôi thông qua bài viết sau đây:

Lap Ke Hoach Nghi Huu An Nhan

Sinh năm 1966 sẽ nghỉ hưu khi bao nhiêu tuổi?

1. Tuổi nghỉ hưu là gì?

Tuổi nghỉ hưu hay gọi cách cách là tuổi hưu trí. Đó là độ tuổi mà tại thời điểm đó người lao động có đủ điều kiện theo quy định pháp luật nhận được trợ cấp hưu trí đầy đủ khi rời khỏi độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật. Hay nói cách khác thì nghỉ hưu là việc mà người lao động sẽ được nghỉ công việc hiện tại của mình khi đến một độ tuổi nhất định, điều kiện sức khỏe nhất định được pháp luật quy định là sẽ không phải làm việc nữa.

Theo quy định của pháp luật lao động thì khi tới tuổi nghỉ hưu người lao động đang làm những công việc do pháp luật quy định sẽ phải chấm dứt hợp đồng, chấm dứt làm việc để an dưỡng tuổi già. Bộ Luật lao động hiện hành quy định độ tuổi nghỉ hưu của nam và nữ ở mỗi thời gian khác nhau là khác nhau, giữa nam và nữ cũng khác nhau. Sự khác nhau này là do sự phát triển của xã hội, sự phát triển của thể chất, sức khỏe trung bình của xã hội cũng khác nhau.

2. Độ tuổi nghỉ hưu của người lao động

Bộ luật Lao động 2019 đã chính thức được thông qua với nhiều điểm mới, trong đó đáng chú ý nhất là vạch ra một lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu. Theo đó, Điều 169 Bộ luật Lao động mới: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi mỗi năm tăng thêm 03 tháng với lao động nam; 04 tháng với lao động nữ. Riêng người bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hay làm việc ở nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì có thể nghỉ hưu trước không quá 05 tuổi.

Về tuổi nghỉ hưu, Điều 169 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định:

  • Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.
  • Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
  • Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

So với tuổi nghỉ hưu năm 2021 thì tuổi nghỉ hưu năm 2022 đã được điều chỉnh tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ.

3. Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường được quy định ra sao?

Bộ luật Lao động 2019 thay đổi độ tuổi nghỉ hưu của người lao động theo hướng tăng tuổi nghỉ hưu.

Để hướng dẫn chi tiết cho lộ trình này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP Quy định về tuổi nghỉ hưu.

Theo đó, Khoản 1 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP xác định độ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường như sau:

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Nghị định này cũng đồng thời xác định lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cụ thể đối với lao động nam, lao động nữ.

4. Sinh năm 1966 sẽ nghỉ hưu khi bao nhiêu tuổi?

Như vậy, theo các quy định đã trình bày ở phần trên của bài viết, tuổi nghỉ hưu của lao động nam sinh năm 1966 là 61 tuổi 9 tháng hoặc 62 tuổi, còn tuổi nghỉ hưu của lao động nữ sinh năm 1966 là 55 tuổi 04 tháng hoặc 55 tuổi 08 tháng tùy vào tháng sinh của người lao động. Bạn đọc có thể tham khảo phụ lục I ban hành kèm Nghị định 135/2020/NĐ-CP như sau:

PHỤ LỤC I

LỘ TRÌNH TUỔI NGHỈ HƯU TRONG ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG BÌNH THƯỜNG GẮN VỚI THÁNG, NĂM SINH TƯƠNG ỨNG(Ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

Lao động nam

Lao động nữ

Thời điểm sinh

Tuổi nghỉ hưu

Thời điểm hưởng lương hưu

Thời điểm sinh

Tuổi nghỉ hưu

Thời điểm hưởng lương hưu

Tháng

Năm

Tháng

Năm

Tháng

Năm

Tháng

Năm

1

1961

60 tuổi 3 tháng

5

2021

1

1966

55 tuổi 4 tháng

6

2021

2

1961

6

2021

2

1966

7

2021

3

1961

7

2021

3

1966

8

2021

4

1961

8

2021

4

1966

9

2021

5

1961

9

2021

5

1966

10

2021

6

1961

10

2021

6

1966

11

2021

7

1961

11

2021

7

1966

12

2021

8

1961

12

2021

8

1966

1

2022

9

1961

1

2022

9

1966

55 tuổi 8 tháng

6

2022

10

1961

60 tuổi 6 tháng

5

2022

10

1966

7

2022

11

1961

6

2022

11

1966

8

2022

12

1961

7

2022

12

1966

9

2022

1

Xem thêm: Đề thi Cuối kì 2 Tiếng Anh 10 năm 2023 tải nhiều – VietJack.com

1962

8

2022

1

1967

10

2022

2

Xem thêm: Đề thi Cuối kì 2 Tiếng Anh 10 năm 2023 tải nhiều – VietJack.com

1962

9

2022

2

1967

11

2022

3

Xem thêm: Đề thi Cuối kì 2 Tiếng Anh 10 năm 2023 tải nhiều – VietJack.com

1962

10

2022

3

1967

12

2022

4

Xem thêm: Đề thi Cuối kì 2 Tiếng Anh 10 năm 2023 tải nhiều – VietJack.com

1962

11

2022

4

1967

1

2023

5

Xem thêm: Đề thi Cuối kì 2 Tiếng Anh 10 năm 2023 tải nhiều – VietJack.com

1962

12

2022

5

1967

56 tuổi

6

2023

6

Xem thêm: Đề thi Cuối kì 2 Tiếng Anh 10 năm 2023 tải nhiều – VietJack.com

1962

1

2023

6

1967

7

2023

7

Xem thêm: Đề thi Cuối kì 2 Tiếng Anh 10 năm 2023 tải nhiều – VietJack.com

1962

60 tuổi 9 tháng

5

2023

7

1967

8

2023

8

Xem thêm: Đề thi Cuối kì 2 Tiếng Anh 10 năm 2023 tải nhiều – VietJack.com

1962

6

2023

8

1967

9

2023

9

Xem thêm: Đề thi Cuối kì 2 Tiếng Anh 10 năm 2023 tải nhiều – VietJack.com

1962

7

2023

9

1967

10

2023

10

Xem thêm: Đề thi Cuối kì 2 Tiếng Anh 10 năm 2023 tải nhiều – VietJack.com

1962

8

2023

10

1967

11

2023

11

Xem thêm: Đề thi Cuối kì 2 Tiếng Anh 10 năm 2023 tải nhiều – VietJack.com

1962

9

2023

11

1967

12

2023

12

Xem thêm: Đề thi Cuối kì 2 Tiếng Anh 10 năm 2023 tải nhiều – VietJack.com

1962

10

2023

12

1967

1

2024

1

1963

11

2023

1

1968

56 tuổi 4 tháng

6

2024

2

1963

12

2023

2

1968

7

2024

3

1963

1

2024

3

1968

8

2024

4

1963

61 tuổi

5

2024

4

1968

9

2024

5

1963

6

2024

5

1968

10

2024

6

1963

7

2024

6

1968

11

2024

7

1963

8

2024

7

1968

12

2024

8

1963

9

2024

8

1968

1

2025

9

1963

10

2024

9

1968

56 tuổi 8 tháng

6

2025

10

1963

11

2024

10

1968

7

2025

11

1963

12

2024

11

1968

8

2025

12

1963

1

2025

12

1968

9

2025

1

1964

61 tuổi 3 tháng

5

2025

1

Xem thêm: Tổng hợp những bài viết số 2 ngữ văn 10 hay nhất với tất cả các đề

1969

10

2025

2

1964

6

2025

2

Xem thêm: Tổng hợp những bài viết số 2 ngữ văn 10 hay nhất với tất cả các đề

1969

11

2025

3

1964

7

2025

3

Xem thêm: Tổng hợp những bài viết số 2 ngữ văn 10 hay nhất với tất cả các đề

1969

12

2025

4

1964

8

2025

4

Xem thêm: Tổng hợp những bài viết số 2 ngữ văn 10 hay nhất với tất cả các đề

1969

1

2026

5

1964

9

2025

5

Xem thêm: Tổng hợp những bài viết số 2 ngữ văn 10 hay nhất với tất cả các đề

1969

57 tuổi

6

2026

6

1964

10

2025

6

Xem thêm: Tổng hợp những bài viết số 2 ngữ văn 10 hay nhất với tất cả các đề

1969

7

2026

7

1964

11

2025

7

Xem thêm: Tổng hợp những bài viết số 2 ngữ văn 10 hay nhất với tất cả các đề

1969

8

2026

8

1964

12

2025

8

Xem thêm: Tổng hợp những bài viết số 2 ngữ văn 10 hay nhất với tất cả các đề

1969

9

2026

9

1964

1

2026

9

Xem thêm: Tổng hợp những bài viết số 2 ngữ văn 10 hay nhất với tất cả các đề

1969

10

2026

10

1964

61 tuổi 6 tháng

5

2026

10

Xem thêm: Tổng hợp những bài viết số 2 ngữ văn 10 hay nhất với tất cả các đề

1969

11

2026

11

1964

6

2026

11

Xem thêm: Tổng hợp những bài viết số 2 ngữ văn 10 hay nhất với tất cả các đề

1969

12

2026

12

1964

7

2026

12

Xem thêm: Tổng hợp những bài viết số 2 ngữ văn 10 hay nhất với tất cả các đề

1969

1

2027

1

1965

8

2026

1

1970

57 tuổi 4 tháng

6

2027

2

1965

9

2026

2

1970

7

2027

3

1965

10

2026

3

1970

8

2027

4

1965

11

2026

4

1970

9

2027

5

1965

12

2026

5

1970

10

2027

6

1965

1

2027

6

1970

11

2027

7

1965

61 tuổi 9 tháng

5

2027

7

1970

12

2027

8

1965

6

2027

8

1970

1

2028

9

1965

7

2027

9

1970

57 tuổi 8 tháng

6

2028

10

1965

8

2027

10

1970

7

2028

11

1965

9

2027

11

1970

8

2028

12

1965

10

2027

12

1970

9

2028

1

1966

11

2027

1

Xem thêm: Top 6 Kịch bản chú Cuội chị Hằng đêm trung thu hay và hấp dẫn nhất

1971

10

2028

2

1966

12

2027

2

Xem thêm: Top 6 Kịch bản chú Cuội chị Hằng đêm trung thu hay và hấp dẫn nhất

1971

11

2028

3

1966

1

2028

3

Xem thêm: Top 6 Kịch bản chú Cuội chị Hằng đêm trung thu hay và hấp dẫn nhất

1971

12

2028

Từ tháng 4/1966 trở đi

62 tuổi

Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 62 tuổi

4

Xem thêm: Top 6 Kịch bản chú Cuội chị Hằng đêm trung thu hay và hấp dẫn nhất

1971

1

2029

5

Xem thêm: Top 6 Kịch bản chú Cuội chị Hằng đêm trung thu hay và hấp dẫn nhất

1971

58 tuổi

6

2029

6

Xem thêm: Top 6 Kịch bản chú Cuội chị Hằng đêm trung thu hay và hấp dẫn nhất

1971

7

2029

7

Xem thêm: Top 6 Kịch bản chú Cuội chị Hằng đêm trung thu hay và hấp dẫn nhất

1971

8

2029

8

Xem thêm: Top 6 Kịch bản chú Cuội chị Hằng đêm trung thu hay và hấp dẫn nhất

1971

9

2029

9

Xem thêm: Top 6 Kịch bản chú Cuội chị Hằng đêm trung thu hay và hấp dẫn nhất

1971

10

2029

10

Xem thêm: Top 6 Kịch bản chú Cuội chị Hằng đêm trung thu hay và hấp dẫn nhất

1971

11

2029

11

Xem thêm: Top 6 Kịch bản chú Cuội chị Hằng đêm trung thu hay và hấp dẫn nhất

1971

12

2029

12

Xem thêm: Top 6 Kịch bản chú Cuội chị Hằng đêm trung thu hay và hấp dẫn nhất

1971

1

2030

1

1972

58 tuổi 4 tháng

6

2030

2

1972

7

2030

3

1972

8

2030

4

1972

9

2030

5

1972

10

2030

6

1972

11

2030

7

1972

12

2030

8

1972

1

2031

9

1972

58 tuổi 8 tháng

6

2031

10

1972

7

2031

11

1972

8

2031

12

1972

9

2031

1

1973

10

2031

2

1973

11

2031

3

1973

12

2031

4

1973

1

2032

5

1973

59 tuổi

6

2032

6

1973

7

2032

7

1973

8

2032

8

1973

9

2032

9

1973

10

2032

10

1973

11

2032

11

1973

12

2032

12

1973

1

2033

1

1974

59 tuổi 4 tháng

6

2033

2

1974

7

2033

3

1974

8

2033

4

1974

9

2033

5

1974

10

2033

6

1974

11

2033

7

1974

12

2033

8

1974

1

2034

9

1974

59 tuổi 8 tháng

6

2034

10

1974

7

2034

11

1974

8

2034

12

1974

9

2034

1

1975

10

2034

2

1975

11

2034

3

1975

12

2034

4

1975

1

2035

Từ tháng 5/1975 trở đi

60 tuổi

Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 60 tuổi

5. Tuổi nghỉ hưu trong các trường hợp đặc biệt

Độ tuổi nghỉ hưu trên chỉ là độ tuổi nghỉ hưu quy định chung của pháp luật đối với người lao động làm việc ở điều kiện bình thường và tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.Trong nhiều trường hợp, độ tuổi nghỉ hưu có thể tăng hoặc giảm tùy vào tính chất, mức độ làm việc của công việc.

Ví dụ theo Khoản 2 Điều 187 Bộ luật lao động quy định trường hợp người lao động làm việc trong môi trường độc hại, bị suy giảm khả năng lao động hoặc làm việc ở những vùng xa xôi như biên giới, hải đảo có thể được nghỉ hưu sớm hơn so với quy định.Hoặc theo Khoản 3 Điều 187 bộ luật này quy định đối với các ngành nghề đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao, công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt thì có thể có độ tuổi nghỉ hưu cao hơn nhưng không được quá 5 năm so với độ tuổi nghỉ hưu trung bình ở Nam giới là 60 tuổi và tuổi nghỉ hưu của nữ là 55 tuổi.

Mặt khác, theo Nghị định 50/2022/NĐ-CP (Có hiệu lực từ ngày 15/8/2022) thì viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức làm việc trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù có thể có tuổi nghỉ hưu cao hơn so với người lao động thông thường. Cụ thể, đối tượng áp dụng của nghị định này là:

Viên chức có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư;

Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II;

Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần;

Viên chức có chuyên môn, kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nếu có đủ các điều kiện: Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; có đủ sức khỏe; không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền và có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác.

Tìm hiểu thêm về Tuổi nghỉ hưu sẽ góp phần giúp ích cho các chủ thể trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mình, tránh tình trạng bị người sử dụng lao động lợi dụng và gặp phải những tình huống bất lợi.

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của ACC về Sinh năm 1966 sẽ nghỉ hưu khi bao nhiêu tuổi? gửi đến quý bạn đọc để tham khảo. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý bạn đọc còn thắc mắc cần giải đáp, quý bạn đọc vui lòng truy cập trang web: https://accgroup.vn để được trao đổi, hướng dẫn cụ thể.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử