Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 – Hoc360.net – Tài liệu học tập

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Tiếng anh kiểm tra 1 tiết hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Video Tiếng anh kiểm tra 1 tiết

Written English 6- Test 2 (45 minutes)

Full name:……………………………………..

I. Find the word which has a different sound in the part underlined (2 pt)

1.A. field

B. movie

C. quiet

D. piece

2. A. weather

B. speak

C. beach

D. easy

3. A. visit

B. like

C. city

D. wish

4. A. cave

B. famous

C. late

D. valley

II. Choose the correct answer A, B, C or D to finish the sentences (2 pts)

1.My father works _________ a factory.

Xem thêm: Bài viết tiếng Anh về kỳ nghỉ hè sắp tới [3 MẪU] – Step Up English

A. in

B. with

C. on

D. by

2. Hoa is ______ at Physics and English.

A. good

B. best

C. better

D. the best

3. My new house is ________ than the old house.

A. more convenient

B. convenientest

C. the convenient

D. most convenient

4. Can you spell your name?.

A. Yes, T-O-M

B. Yes, I do

C. No, I am not

D. Yes, I am

5. Which boy is _________, Tonny or Jim?

A. young

Xem thêm: Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát. – 123docz.net

B. younger

C. the youngest

D. more young

6. It’s hot today. We need to take some…..

A. sun cream

B. compasses

C. backpacks

D. walking boots

7. Can you tell me the way to the supermarket?

A. Yes, I do

B. Yes, I’d love to

C. Keep straight, then turn right. It’s on your right

D. Yes, it is

8. The Great Wall of China is ­­­­­­______ structure in the world.

A. the longer

B. the longest

C. long

D. more long

III. Give the correct tense of verbs (1pt)

 1. You must not (travel)……………. Alone.
 2. What…….. they (do) ………………now? They (play)………………..games.
 3. Let’s (go)………………for a walk.
 4. How ………your sister (go)………….to school? She (go)………. to school by bike

IV. Read about Da Nang City and answer the questions (2,5 pts)

DA NANG

Xem thêm: Năm 2013 là năm con gì? Sinh năm 2013 là mệnh gì? Tuổi gì?

Da Nang has a population of nearly 800,000 people. The Han River flows through the city. The city part on the east bank is newer and more spacious. The city part on the west bank is more crowed. There are five bridges across the river. The Han River Bridge is the newest one now.

The cost of living in Da Nang is the lowest in Central Viet Nam. Da Nang has many beaches. Among them, Non Nuoc Beach is one of the most beautiful beaches in the world. But walking in the street on a summer afternoon is not a good idea in Da Nang. There are not many trees so there are not many shadows. It is often very hot at noon.

*Questions:

 1. What is the population of Da Nang?

…………………………………………………………………………………………………………

 1. Which part of the city is more spacious?

…………………………………………………………………………………………………………

 1. Which part of the city is more crowed?

…………………………………………………………………………………………………………

 1. Which bridge is the newest?

…………………………………………………………………………………………………………

 1. What is Non Nuoc Beach like?

…………………………………………………………………………………………………………

V. Make sentences using the words and phrases given (1pt)

 1. What/ weather/ like/ Sa Pa?

……………………………………………………………………………………………….………..

 1. Who/ be/ strong/ your family?

………………………………………………………………………………………………..………..

 1. A sofa/comfortale/a chair

…………………………………………………………………………………………………………

 1. I think/Phong Nha-Ke Bang National Park/wonderful/Cat Tien National Park

…………………………………………………………………………………………………………

VI. Rewrite the following sentences, beginning as shown, so that the meaning stays the same (1pt)

 1. The MeKong river is longer than the Red River

The Red River is…………………………………………………………………………………….

 1. It is wrong of us to throw rubbish around our school

We must……………………………………………………………………………………………..

 1. HaNoi is large, Bangkok is larger and Tokyo is the largest.

Tokyo is ………………………………………the three cities

 1. It’s important for us to study vocabularies everyday

We must…………………………………………………………………………………………….

GOOD LUCK

Tải về >> tại đây

Xem thêm

140 câu trắc nghiệm ôn thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 >> tại đây

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử