So sánh cách dùng thì quá khứ tiếp diễn với WHEN và WHILE

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Trước và sau when dùng thì gì hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Ý nghĩa của liên từ WHEN – WHILE

Liên từ When và While thực chất là các giới từ dùng để chỉ thời gian khi diễn tả hành động hay sự việc nào đó.

 • When có nghĩa là trong thời gian, trong khi.
 • While có nghĩa là trong khoảng thời gian, trong khi đó, trong lúc.

Tuy có ý nghĩa gần giống nhau thế nhưng trong thì quá khứ tiếp diễn, cách dùng của When và While lại hoàn toàn khác nhau.

Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn với When và While

Nhằm giúp bạn đọc dễ hình dung cách dùng của từng loại mệnh đề, dưới đây là bảng phân loại cách dùng thì quá khứ tiếp diễn với When/ While.

Điểm giống & khác giữa When – While trong thì quá khứ tiếp diễn

Sở dĩ liên từ When và While thường dễ bị nhầm lẫn là bởi cả hai mệnh đề này có rất nhiều điểm giống nhau, tiêu biểu như:

 • Về công thức: When/While + mệnh đề thì quá khứ tiếp diễn

 • Về vị trí: When/While đều đứng đầu hoặc cuối câu. Khi đứng đầu câu, mệnh đề đều phải kèm theo dấu phẩy sau mệnh đề.

 • Về cách dùng: When/While cùng diễn đạt một sự việc đang xảy ra trong quá khứ thì hành động khác chen vào.

Ví dụ:

 • When we were playing football at 5.30p.m yesterday, there was a terrible explosion. (Vào lúc 5h30 chiều qua, khi đang chơi bóng thì chúng tôi chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn.)
 • While I was taking a bath, she was using the computer. (Trong lúc tôi đang tắm thì cô ấy đang dùng máy tính.)
 • While I was talking to my boyfriend on phone, my mom came home. (Trong khi tôi đang nói chuyện điện thoại với bạn trai thì mẹ tôi về nhà.)
 • We were playing video games when the electricity went off. (Chúng tôi đang chơi trò chơi điện tử thì điện tắt.)

Thế nhưng, vẫn có một vài điểm khác nhau giữa When/While giúp ta có thể phân biệt cách dùng của chúng với nhau.

 • When chỉ hành động diễn ra trong khoảng thời gian ngắn.

 • While chỉ hành động diễn ra trong khoảng thời gian tương đối dài.

Ví dụ:

While I was watching TV, the telephone rang.

(Khi tôi đang xem phim trong một khoảng thời gian tương đối dài thì điện thoại đổ chuông.)

When I was watching TV, the telephone rang.

(Khi tôi vừa mới xem phim được một thời gian ngắn thì điện thoại đổ chuông.)

Bài tập phân biệt thì quá khứ tiếp diễn với When và While

Bài tập 1

 1. I was having lunch ______(when/while) Hoa arrived.

 2. ______(when/while) I was sleeping, my mom was cooking.

 3. I went to the door ______(when/while) I heard the doorbell.

 4. He was working ______(when/while) I called him.

 5. ______(when/while) I saw Jack, he was with Tim.

 6. I cut my finger ______(when/while) I was cooking.

 7. He hurt his back ______(when/while) he tried to lift the bed.

 8. ______(when/while) we were standing outside the cinema, someone picked my pocket.

 9. ______(when/while) Minh was studying, he often listened to music.

 10. Lan was very unhappy ______(when/while) things weren’t going well for her.

 11. Nhi came into the room ______(when/while) I was sleeping.

 12. She was walking back to her flat ______(when/while) she heard an explosion.

 13. I read book ______(when/while) waiting for the bus.

 14. Go straight and you get to a church. ______(when/while) there, take the next turning right.

 15. I will wake up ______(when/while) you arrives.

 16. Please check your pockets _______ you back to your sit.

 17. I was cooking ______(when/while) my brother was playing game.

 18. Xem thêm: Phân tích nhân vật Thị Nở – Thủ thuật

  I will call you ______(when/while) I come home.

 19. ______(when/while) I finished packing, we will leave.

 20. I picked up the phone ______(when/while) it rang.

 21. I was eating ______(when/while) my family was sleeping.

 22. Tell me ______(when/while) to start.

 23. He was shocked ______(when/while) I told him about Alena.

 24. She was only 18 ______(when/while) she had her first baby.

 25. Lan went there ______(when/while) she was a child.

 26. I read it ______(when/while) you were drying your hair.

 27. I found these photos_____ I was cleaning out my room.

 28. I didn’t smoke at all ______(when/while) I was pregnant.

 29. I gained a lot of weight_______ I was on holiday.

 30. Hoa gets 50$ a month ______(when/while) I get a only 30$.

 31. He was there quite a ______(when/while).

 32. You’ll be fine in a ______(when/while).

 33. Nhi is very outgoing, ______(when/while) Hoa is shy and quite.

 34. I was cooking ______(when/while) suddenly I heard a noise.

 35. ______(when/while) Rose was reading a book, her husband went to work.

 36. ______(when/while) San and Kat were eating in the kitchen, the doorbell rang.

 37. Benda was playing in a volleyball team ______(when/while) he was a kid.

 38. Jack came home ______(when/while) her brother was playing games.

 39. ______(when/while) Nhi was crying, the rain started.

 40. He broke his arm ______(when/while) he was playing badminton.

Đáp án:

Bài tập 2

 1. I first met my future husband (when/while) ………….. I was staying in Ho Chi Minh City.

 2. (when/while) ………….. I was talking to my uncle on phone, my mom came home.

 3. We were playing cards (when/while) …………. the lights went off.

 4. (when/while) ………….. John was working, he often listened to music.

 5. (when/while) ………….. I was in my hometown, power cuts were very frequent.

 6. He called me (when/while) ………….. I was taking a shower in the bathroom.

 7. Crystal was very unhappy (when/while) ………….. things weren’t going well for her.

Đáp án:

 1. I first met my future husband while I was staying in Ho Chi Minh City.

 2. Xem thêm: Đây thôn Vĩ Dạ – một giấc mơ về cuộc đời Hàn Mặc Tử

  While I was talking to my uncle on phone, my mom came home.

 3. We were playing cards when the lights went off.

 4. While John was working, he often listened to music.

 5. When I was in my hometown, power cuts were very frequent.

 6. He called me while I was taking a shower in the bathroom.

 7. Crystal was very unhappy when things weren’t going well for her.

Bài tập 3

 1. I was having lunch (when/while) ________ Hoa arrived.

 2. _________(when/while) I was sleeping, my mom was cooking.

 3. I went to the door (when/while) _______ I heard the doorbell.

 4. He was working (when/while) ________ I called him.

 5. ________ (when/while) I saw Jack, he was with Tim.

 6. I cut my finger (when/while) _______ I was cooking.

 7. He hurt his back (when/while) he tried to lift the bed.

 8. _______ (when/while) we were standing outside the cinema, someone picked my pocket.

 9. ________ (when/while) Minh was studying, he often listened to music.

 10. Lan was very unhappy (when/while) _______ things weren’t going well for her.

 11. Nhi came into the room (when/while) ______ I was sleeping.

 12. She was walking back to her flat (when/while) ______ she heard an explosion.

 13. I read book (when/while) ______ waiting for the bus.

 14. Go straight and you get to a church. _______ (when/while) there, take the next turning right.

 15. I will wake up ______(when/while) you arrives.

Đáp án:

Bài tập 4

 1. She met him while she __________(travel) on a train.

 2. While the woman was getting off the the bus, she ________(fall down).

 3. The thief ________(break) into while we were sleeping.

 4. Lan took a photo while I _______(not/look).

 5. While my mum was working in the garden, she _________(hurt) her back.

 6. We were living in Hanoi when our old aunt _______(die).

 7. When I got up this morning, it___________(rain) heavily.

 8. While my dad was brushing teeth, my mum ________(fall asleep).

 9. I saw a nightmare while I _______(sleep) last night.

 10. What happened in your dream while a monster _________(chase) you?

 11. He ________ (study) Chemistry when my friends ________(come) around.

 12. Xem thêm: Hóa học 11 Bài 28: Bài thực hành số 3: Phân tích định tính nguyên tố

  While Hoa ________(walk) in the street, she ______(meet) her ex.

 13. Her baby _____(wake) up while she ________(wash) the dish.

 14. He_________(work) when her wife _________(phone) him.

 15. The students _______(have) a test when the storm _______(start).

 16. We _________(see) a falling star while we ___________(go) fishing in the lake.

 17. Nhi ______________(fall) down while she __________(climb) the ladder

 18. I __________(walk) along the road when I __________(see) you with her.

 19. Minh ____(burn) his hand while he ___________(cook) the dinner.

 20. My mom ________(fall) asleep while she _________(read) a book.

Đáp án:

Bài tập 5

 1. While I ______ , the school bus _________.

 2. Cindy ______ her leg while she _________.

 3. He _____________ to the radio while he ______ breakfast.

 4. My father __________ at 70 km/h when a policeman ______ him.

 5. The girl ___________ that the boy _________ her.

 6. My dad __________ the ladder while he ______ the carport.

 7. While we ______, we ______ crossword puzzles.

 8. Nick _________ sick while he ______ in Texas.

 9. What _________ when you ______ about 9/11?

 10. She said that she _________ happy, so I ______ to her.

Đáp án:

 1. was texting – arrived

 2. broke – was snowboarding

 3. was listening – was preparing

 4. was driving – stopped

 5. noticed – was watching

 6. fell off – was painting

 7. were waiting – were doing

 8. became – was travelling

 9. were you doing – heard

 10. was not feeling – talked

Trên đây bài viết phân tích cách dùng, ví dụ và bài tập về thì quá khứ tiếp diễn với When và While. Hy vọng thông qua bài viết của Monkey, các bạn sẽ không còn bị nhầm lẫn bởi hai mệnh đề chỉ thời gian này nữa.

Chúc các bạn học tốt!

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử