Viết chương trình tính chu vi diện tích hình tròn bằng Pascal

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Viết chương trình tính diện tích hình tròn hay nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu nhất được tổng hợp bởi Nhất Việt Edu

Video Viết chương trình tính diện tích hình tròn

Viết chương trình tính chu vi diện tích hình tròn với bán kính r nhập từ bàn phím bằng ngôn ngữ lập trình Pascal. Bài học hôm nay, THPT Lê Hồng Phong sẽ hướng dẫn các em cách viết chương trình tính chu vi diện tích hình tròn bằng Pascal với bán kính cho trước.

Xem thêm:

 • Viết chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật bằng Pascal
 • Viết chương trình tính chu vi diện tích hình vuông bằng Pascal
 • Viết chương trình giải phương trình bậc 2 bằng Pascal

Công thức tính chu vi diện tích hình tròn

Để viết chương trình tính chu vi diện tích hình tròn bằng ngôn ngữ lập trình Pascal, các em nên nhớ 2 công thức tính chu vi và diện tích của hình tròn:

● Chu vi: CV = 2πR

● Diện tích: S = πR2

với R là bán kính đường tròn

Công thức tính diện tích hình tròn
Công thức tính diện tích hình tròn
Công thức tính chu vi hình tròn
Công thức tính chu vi hình tròn

Viết chương trình tính chu vi diện tích hình tròn bằng Pascal

Yêu cầu: Viết chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn có bán kính cho trước.

 • Input: Nhập bán kính đường tròn từ bàn phím
 • Output: In ra màn hình diện tính đường tròn

Xem thêm: Mẫu câu hỏi trắc nghiệm bài tập kinh tế vĩ mô có đáp án – Kế toán

Giải thuật:

Bước 1. Nhập thông tin;

 • Bước 1.1. Nhập bán kính;

Bước 2. Xử lý:

 • Bước 2.1. Chu vi = 2 * Pi * R;
 • Bước 2.2. Diện tích = Pi * R * R;

Bước 3. Xuất dữ liệu ra màn hình chu vi và diện tích.

Viết chương trình tính chu vi diện tích hình tròn bằng Pascal:

program cv_dt_hinh_tron; uses crt; const PI = 3.14; var bankinh, chuvi, dientich: real; begin write(‘Nhap ban kinh hinh tron: ‘); readln(bankinh); chuvi := 2 * PI * bankinh; dientich := PI * bankinh * bankinh; writeln(‘Chu vi hinh tron: ‘, chuvi:1:1); writeln(‘Dien tich hinh tron: ‘, dientich:1:1); readln; end.

Giải thích code:

program cv_dt_hinh_tron; – Khai báo tên chương trình cv_dt_hinh_tron

uses crt; – Khai báo các hàm thư viện

Xem thêm: What Is an MSc Degree, and Who Should Have One? – Coursera

const PI = 3.14; – Khai báo biến hằng PI = 3.14. Mục đích nếu PI sử dụng nhiều trong code thì ta chỉ cần thay đổi giá trị tại khai báo không cần thay đổi tất cả các giá trị của PI bên trong code

var bankinh, chuvi, dientich: real; – Khai báo các biến cần sử dụng trong chương trình bankinh(bán kính), chuvi( chu vi), dientich( diện tích) với kiểu real( số thực)

write(‘Nhap ban kinh hinh tron: ‘); – In ra màn hình dòng Nhap ban kinh hinh tron:

readln(bankinh); – Nhập từ bàn phím để gán giá trị cho biến bankinh

chuvi := 2 * PI * bankinh; – Gán giá trị cho biến chuvi bằng công thức tính chu vi cv = 2πR

dientich := PI * bankinh * bankinh; – Gán giá trị cho biến dientich bằng công thức tính diện tích S=πR2

writeln(‘Chu vi hinh tron: ‘, chuvi:1:1); – In ra màn hình dòng chữ Chu vi hinh tron: và in giá trị của biến chuvi ra màn hình

writeln(‘Dien tich hinh tron: ‘, dientich:1:1); – In ra màn hình dòng chữ Dien tich hinh tron: và in giá trị của biến dientich ra màn hình

Xem thêm: Nghị luận bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương hay nhất

readln; – Dừng màn hình khi chạy chương trình cho bạn xem.

Kết quả chương trình chạy:

Viết chương trình tính chu vi diện tích hình tròn bằng Pascal
Viết chương trình tính chu vi diện tích hình tròn bằng Pascal

Program ten_chuong_trinh; (* Dòng tiêu đề*) (* Phần khai báo *) Uses …; (* Khai báo các hàm Unit*) Label…; (* Khai báo nhãn *) Type…; (* Khai báo các kiểu dữ liệu mới*) Const…; (* Khai bao hang…*) Var …; (* Khai báo biến, mảng, bản ghi,…) Procedure …; (* Khai báo thủ tục…) Function …; (* Khai báo hàm…) (* Thân chương trình *) Begin (* Bắt đầu chương trình *) (* Các lệnh của chương trình *) End. (* Kết thúc chương trình*)

Chú ý:

 • Lời chú thích được đặt trong cặp dấu { } hoặc (* *)
 • Phần thân chương trình là bắt buộc
 • Các phần khác khai báo khi cần thiết

Một số kiểu dữ liệu trong Pascal các em cần nắm

**********************

Trên đây là nội dung bài học hướng dẫn các em cách viết chương trình tính chu vi diện tích hình tròn bằng Pascal với bán kính r nhập từ bàn phím. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tốt ngôn ngữ lập trình này.

Đăng bởi: THPT Lê Hồng Phong

Chuyên mục: Giáo Dục

Bạn đang xem: Viết chương trình tính chu vi diện tích hình tròn bằng Pascal

Bản quyền nội dung thuộc Nhất Việt Edu

Bài viết liên quan

Kỷ lục giữ sạch lưới cho Argentina của Emiliano Martinez
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
[Ngữ văn 8] Nói giảm nói tránh là gì? Khi nào nên nói giảm nói tránh
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Cris Phan là ai? Tiểu sử, sự nghiệp, tình cảm của Cris Devil Gamer
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Đề thi GDCD 7 học kì 1 Kết nối tri thức năm học 2022 – 2023
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
Vùng biển đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? – Luật ACC
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
MTR là gì trên TikTok? Định nghĩa chính xác về MTR – Macstore
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Ở đây đã có anh chị nào đọc cuốn sách “Không gục ngã” của nhà
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử
Thần thoại Nữ Oa Thị – Lịch sử Trung Quốc | Biên Niên Sử